ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2021-2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2021-2022

Προσοχή: Αφορά δικαιολογητικά που ζητούνται συμπληρωματικά από την ηλεκτρονική εφαρμογή https://stegastiko.minedu.gov.gr και μόνο σε περίπτωση που δεν μπορούν να διασταυρωθούν αυτόματα μέσω ΑΑΔΕ.

Σχετική Νομοθεσία

Διευκρινιστική εγκύκλιος 138806 /Ζ1-09/11/2022 με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 181 του ν.4972/2022 (Α΄181) – Αύξηση του στεγαστικού «Εφαρμογή του άρθρου 181 του ν.4972/2022 (Α΄181) – Αύξηση του στεγαστικούεπιδόματος φοιτητών- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν.3220/2004»

ΦΕΚ 5438_20-10-2022_Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/25-8-2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Β’ 2993), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β’ 1688) όμοια.

ΦΕΚ 181_23/09/2022_άρθρο 181_Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος  

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 1688, τ. Β΄, 15-5-2019 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.72647/Ζ1/10-5-2019 Κ.Υ.Α. η οποία τροποποιεί την με αριθμ.140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ως προς τα ημιτελή κτίσματα. Διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση αφορά στο ακαδ. έτος 2018-2019 και εφεξής.

ΦΕΚ 2993-31/08/2017-ΤΕΥΧΟΣ Β΄_Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές

Ν 3220-2004_28/01/2004_Α15_άρθρο 10_Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του στεγαστικού επιδόματος 

Τα κάτωθι συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω οδηγίες με links και συμπληρώνονται σύμφωνα με αυτές ανά περίπτωση μόνο αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητούνται.

Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3Υπόδειγμα 4Υπόδειγμα 5

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις