ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια κριτήρια απέτυχαν κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης.
Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση foitmer@unipi.gr και συνοδεύονται απαραίτητα από την αίτηση (ως υπόδειγμα 10). (Δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής).

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις