Υγειονομική Περίθαλψη

Υγειονομική Περίθαλψη

Βάσει του άρθρου 31 του Ν.4452/2017, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016.

Τηλ.: 2104142065, 2104142089, 2104142088

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών – Εγκύκλιος 171598/Ζ1-12/10/2017