Σύμβουλοι Σπουδών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Σύμβουλοι Σπουδών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης έχει θεσμοθετήσει τον ορισμό Συμβούλων Σπουδών για τους φοιτητές του Τμήματος. Σύμβουλοι σπουδών είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οι οποίοι καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους φοιτητές στις σπουδές τους. 

Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στους Συμβούλους Σπουδών καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα, προκειμένου να τους ενημερώσουν και να τους συμβουλέψουν σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους σε αυτό, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους για μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματική σταδιοδρομία στο ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά, ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει, συζητά και συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με:

  • τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα, όπως γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων κ.α.,
  • το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή των μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή,
  • τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
  • τις επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (πρακτική άσκηση), αλλά και μετά το πέρας αυτών,
  • οποιοδήποτε άλλο ζήτημα η θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του ή να τις επηρεάζει.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Σύμβουλοι Σπουδών είναι τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ:

Έτος Σπουδών Σύμβουλος Σπουδών Αναπληρωτής Σύμβουλος
Φοιτητές 1ου και 2ου έτους Αν. Καθηγητής Μ. Τσελεκούνης Καθηγητής Σ. Καρκαλάκος
Φοιτητές 3ου και 4ου έτους Επ. Καθηγήτρια Ι. Κοκορέ Καθηγητής Σ. Καρκαλάκος