Ξένος Παναγιώτης

Ξένος Παναγιώτης

Ξένος Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

Ο Παναγιώτης Ξένος είναι Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακές σπουδές από το Brandeis University (Massachusetts USA), και το Boston University (Massachusetts, USA), καθώς επίσης έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο workshop από το York University (UK). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα («Αριστεία ΙΙ», «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» του Υπουργείου Ανάπτυξης», κα.) και στην Ευρώπη (Fondazione Giacomo Brodolini and European Commission research program), καθώς και έχει εκπονήσει διάφορες οικονομικές μελέτες στον ιδιωτικό τομέα. Έχει δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σχετικά με την αποδοτικότητα και τη παραγωγικότητα Δημοσίων και Ιδιωτικών φορέων Ασφάλισης και Υγείας, τις μεθόδους αποζημίωσης των ιατρικών επαγγελμάτων και υπηρεσιών, την διαχείριση των κινδύνων νοσηρότητας, την βιωσιμότητα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, την φερεγγυότητα ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων, κα. Έχει παρουσιάσει σχετικές μελέτες σε επιστημονικά συνέδρια και forums σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία. Επίσης, συμμετείχε στο συνέδριο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Βαρκελώνη το 2015 με αντικείμενο την χρηματοδότηση των συστημάτων Υγείας. Είναι κριτής επιστημονικών περιοδικών και μέλος επιστημονικών εταιριών.

Σε Προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, διδάσκει τα μαθήματα “Εισαγωγή στην Ασφάλιση”, “Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων”, “Ασφαλίσεις Φυσικών Προσώπων”, και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα “Ασφάλιση Υγείας” στο ΠΜΣ “Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων” του ιδίου Τμήματος, καθώς και το μάθημα “Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού και Ασφαλιστικού Δικαίου” στο Διατμηματικό ΠΜΣ “Δίκαιο & Οικονομία – Master in Law & Economics” της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Επίσης διδάσκει στην ενότητα “Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας” (ΔΜΥ60) του ΠΜΣ “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ερευνητικά Αντικείμενα

  • Οικονομικά της Ασφάλισης και της Υγείας
  • Κοινωνικές Ασφαλίσεις
  • Ιδιωτική Ασφάλιση
  • Παραγωγικότητα και Αποδοτικότητα Οργανισμών Υγείας και Ασφάλισης

Ερευνητικά Προγράμματα

  • Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» του Υπουργείου Ανάπτυξης με κωδικό ΕΔΒΜ103. (Σεπτέμβριος 2019 – σήμερα). “Συμμετοχή στη μελέτη: «Σύστημα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας, στη νομική και οικονομική διαχείριση υποθέσεων αστικής ιατρικής ευθύνης”
  • Fondazione Giacomo Brodolini and European Commission research program (2014), Συμμετοχή στη μελέτη: «Study measuring the economic/financial/organizational implications for public health/care services of various possible changes to working time rules, in the context of the review of Directive 2003/88/EC (The Working Time Directive).-VT/2013/120»
  • Ερευνητικό πρόγραμμα Αριστεία Ι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, για το Πάντειο Πανεπιστήμιο (2014-2015). Συμμετοχή στη μελέτη: «Άτυπη Κοινωνική Προστασία, το Υβριδικό Κοινωνικό Κράτος και η δυναμική εξέλιξη της Οικονομικής Κρίσης στην Ελλάδα»

Δημοσιεύσεις