Πελέκης Νικόλαος

Πελέκης Νικόλαος

Πελέκης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εξόρυξη Δεδομένων
Πληροφορίες

ΣΠΟΥΔΕΣ

• (1999-2002) Διδακτορικό: Department of Computation, UMIST. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “STAU: A Spatio-Temporal Extension for the Oracle DBMS” (επιβλέπων: B. Theodoulidis).
• (1998-1999) Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα: Department of Computation, UMIST. Τίτλος Μεταπτυχιακής Διατριβής: “Fuzzy Miner: A fuzzy system for solving pattern classification problems”, with Distinction.(1994-1998) Πτυχίο στην Πληροφορική: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σειρά εισαγωγής: 13ος. Σειρά αποφοίτησης 4ος. Βαθμός πτυχίου: 8.02. Τίτλος πτυχιακής εργασίας: “Εξαγωγή και οπτικοποίηση στατιστικών στοιχείων από βάσεις δεδομένων”.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προπτυχιακά

 • Στο ΠΠΣ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: ‘Θέματα Επιστήμης Δεδομένων’ (2020-σήμερα), ‘Διαχείριση Δεδομένων’ (2018–σήμερα), ‘Πληροφοριακά Συστήματα (2018–σήμερα), ‘Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (2018–σήμερα), ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’ (2011–2017), ‘Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης’ (2011–2017), ‘Εργαστήριο Υπολογιστών’ (2011–2016), Στατιστικά Προγράμματα (2013).
 • Στο ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής: ‘Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα’ (2011–σήμερα), ‘Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης’ (2011–2018), ‘Βάσεις Δεδομένων’ (2017), ‘Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων’ (2017).
 • Ως Επισκέπτης Καθηγητής Π.Δ. 407/80 (στη βαθμίδα του Λέκτορα), στο ΠΠΣ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’ (2008–2009).
 • Ως Επισκέπτης Καθηγητής Π.Δ. 407/80 (στη βαθμίδα του Λέκτορα), στο ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής: ‘Αρχές Προγραμματισμού’ (2005–2006), ‘Δομές Δεδομένων’ (2005–2006), ‘Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης’ (2005–2009), ‘Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών’ (2005–2009).

Μεταπτυχιακά

 • Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: “Στατιστικές Μέθοδοι Εξόρυξης Δεδομένων” (2010–σήμερα).
 • Στο ΠΜΣ «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» του Τμήματος Πληροφορικής: “Διαχείριση Δεδομένων” (2018–2019).
 • Στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του Τμήματος Πληροφορικής: “Διαχείριση Δεδομένων” (2009–2018), “Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα” (2006–2018), “Διαχείριση Γεωγραφικής Πληροφορίας” (2005–2018), “Αναλυτική Δεδομένων” (2016-2017).
 • Στο ΠΜΣ «Πληροφορική» του Τμήματος Πληροφορικής: “Γεωπληροφορική” (2009–σήμερα).

Ερευνητικές ομάδες / εργαστήρια:

 • Συνιδρυτής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Επιστήμης των Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Data Science Lab – DataStories). Το Εργαστήριο αποτελείται από 9 μέλη ΔΕΠ από 4 διαφορετικά Τμήματα καθώς και από πλήθος έμπειρων και νέων ερευνητών

Τομείς ερευνητικής δραστηριότητας:

 • Επιστήμη Δεδομένων / Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα: Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων (big data analytics), Συσταδοποίηση δεδομένων (data clustering), με έμφαση σε δεδομένα θέσης και κίνησης (όπως, τροχιές κινούμενων αντικειμένων). Αποθήκες δεδομένων – πολυδιάστατη αναλυτική επεξεργασία (data warehousing – OLAP analysis). Εξόρυξη γνώσης με τήρηση της ιδιωτικότητας (privacy-preserving data mining).
 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (Database Management): Θέματα επεξεργασίας ερωτήσεων (query processing), Διαχείριση γεωγραφικών (χωρικών, χωροχρονικών) βάσεων δεδομένων (spatial / spatiotemporal database management), Συστήματα διαχείρισης κινούμενων αντικειμένων (moving object database – MOD – systems).

Ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από ανταγωνιστικά Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα (2005 – σήμερα):

 •  (2021-2023) “VesselAI – Enabling Maritime Digitalization by Extreme-Scale Analytics, AI and Digital Twins”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από Horizon 2020 / ICT Programme.
 • (2018-21) “i4SEA: Τα Mεγάλα Δεδομένα στην Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: καινοτόμες ΤΠΕ και μοντέλα ανάλυσης”. Εθνικό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ETAK «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.
 • (2018-2022) “MASTER – Multiple Aspects Trajectory Management and Analysis”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από Horizon 2020 / ICT Programme Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE).
 •  (2018-2020) “Track & Know – Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από Horizon 2020 / ICT Programme.
 • (2016-18) “datACRON – Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από H2020 research and innovation programme.
 • (2016-18) “DART – Data-Driven Aircraft Trajectory Prediction Research”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από H2020-SESAR-2015-1, Type of Action: SESAR-RIA.
 •  (2013-15) “AMINESS – Ανάλυση Θαλάσσιας Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυτιλία”. Εθνικό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ / Πρόγραμμα «Συνεργασία 2011».
 •  (2012-15) “ΕΙΚΟΣ – Θεωρητική και Αλγοριθμική Θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα”. Εθνικό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ / ΘΑΛΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο [web.imis.athena-innovation.gr/projects/eicos].
 • (2012-15) “SEEK – Semantic Enrichment of Trajectory Knowledge Discovery”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από FP7/ PEOPLE Programme. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο [www.seek-project.eu].
 •  (2011-14) “DATASIM – Data Science for Simulating the Era of Electric Vehicles”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από FP7/ICT/FET-Open Programme. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο [www.datasim-fp7.eu].
 •  (2009-13) “MOVE – Knowledge Discovery from Moving Objects”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο χρηματοδοτούμενο από ESF/COST Programme. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο [www.move-cost.info].
 •  (2009-12) “MODAP – Mobility, Data Mining, and Privacy”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από FP7/ICT/FET-Open Programme. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο [www.modap.org].
 •  (2006-08) “ΔΙΑΧΩΡΟΝ – Διαχείριση Χωροχρονικών και Σημασιολογικών Δεδομένων για την Τεκμηρίωση Ιστορικής Πληροφορίας”. Εθνικό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ / Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.
 •  (2006-08) “Μετα-Ον – Οντολογικά κατευθυνόμενη δημιουργία και διαχείριση μεταδεδομένων για «έξυπνη» αναζήτηση σε συλλογές κειμένων και εικόνων”. Εθνικό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ / Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.
 • (2005-09) “GeoPKDD – Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από FP6/IST/FET-Open Programme. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο [www.geopkdd.eu].
 • (2004-06) “Διαχείριση Κινούμενων Αντικειμένων και Παγκόσμιος Ιστός”. Εθνικό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από ΥΠΕΠΘ, Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.
 •  (2004-05) “Διαχείριση Χωρο-Χρονικών Δεδομένων και Γνώσης σε Ευφυή Εικονικά Περιβάλλοντα”. Εθνικό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από ΥΠΕΠΘ, Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών (Editorial Boards, Endowments, Steering Committees κλπ.)

 • Προσκεκλημένο μέλος Editorial Board ECML PKDD, Data Mining and Knowledge Discovery – DMKD (2014-2016)
 • Μέλος Editorial Board, Int. Journal of Knowledge-Based Organizations – IJKBO (2011-2017)

Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά:

 • Στη θεματολογία Knowledge Discovery and Data Mining: Knowledge and Information Systems, Int’l J. on Data Warehousing and Mining, ACM Trans. on Knowledge Discovery in Data, Data Mining and Knowledge Discovery, Journal of Intelligent Information Systems, Journal on Data Semantics.
 •  Στη θεματολογία Database Management: IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering, Data and Knowledge Engineering, The VLDB J., ACM Transactions on Database Systems (TODS).
 • Στη θεματολογία Geographical Information Science: GeoInformatica, Int’l Journal of Geographical Information Science, ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems.

Εκδοτικά Καθήκοντα:

 •  Επιμελητής ειδικού τεύχους (Guest Editor) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:
 • GeoInformatica, special section σε επιλεγμένες εργασίες του Workshop on Big Mobility Data Analytics (BMDA), 2018 & 2019.

Συμμετοχές σε Επιτροπές Προγράμματος Επιστημονικών Συνεδρίων:

 • International Conference on Extending Database Technology (2018, 2019).
 • ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (2018).
 •  International Workshop on Mobility Analytics for Spatio-temporal and Social Data – MATES, VLDB Workshop (2017, 2018).
 • International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management – GISTAM (2017).
 • International Workshop on Big Geo Data Quality and Privacy – BIGQP2017, EDBT Workshop (2017).
 • International Symposium “From Data to Models and Back” – DataMod (2016, 2019).
 • Event Processing, Forecasting and Decision-Making in the Big Data Era – EPForDM, EDBT Workshop (2015).
 • International Symposium on Modelling and Knowledge Management applications: Systems and Domains – MoKMaSD (2014, 2015).
 • European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases – ECML PKDD (2011, 2013, 2016, 2020).
 • ACM Symposium On Applied Computing, Data Mining track – ACM SAC DM (2011, 2012, 2013).
 • Int’l ACM Conference on Information and Knowledge Management – CIKM (2009, 2010, 2011).
 •  IEEE Int’l Workshop on Semantic Aspects in Data Mining (SADM), (2011).
 •  Int’l Workshop on Pattern Representation and Management – PaRMa.
 • 6th Hellenic Data Management Symposium – HDMS’07.
 • IADIS European Conference on Data Mining – DM (2008).
 • International Conference on Telecommunications and Multimedia – TEMU (2010, 2012).
 • Panhellenic Conference on Informatics – PCI (2012).
 • 1st Mining Humanistic Data Workshop – MHDW (2012).
 • Special Session on Statistics and Probabilities for Information Systems (SIS), in conjunction with PCI (2013).

Διοργάνωση Συνεδρίων κ.α.

 • Συνδιοργανωτής (Workshop co-chair) του 3ου Int’l Workshop on Big Mobility Data Analytics (BMDA), στο πλαίσιο του Int’l Conference on Extending Database Technology (EDBT), Κοπεγχάγη, Δανία, Μάρ. 2020 (με Chiara Renso, Yannis Theodoridis, Karine Zeitouni).
 • Συνδιοργανωτής (Workshop co-chair) του 2ου Int’l Workshop on Big Mobility Data Analytics (BMDA), στο πλαίσιο του Int’l Conference on Extending Database Technology (EDBT), Λισαβόνα, Πορτογαλία, Μάρ. 2019 (με Alexander Artikis, Chiara Renso, Themis Palpanas, Yannis Theodoridis, Dimitris Zissis).
 • Συνδιοργανωτής (Workshop co-chair) του 1ου Int’l Workshop on Big Mobility Data Analytics (BMDA), στο πλαίσιο του Int’l Conference on Extending Database Technology (EDBT), Βιέννη, Αυστρία, Μάρ. 2018 (με Gennady Andrienko, Alexander Artikis, Fosca Giannotti, Akrivi Kiousi, Themis Palpanas, Yannis Theodoridis).
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του “Workshop on Moving Objects at Sea: Operational Frameworks and Systems”, Βρέστη, Γαλλία, Ιούνιος 2013.
 •  Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του “European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD)”, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011.
 • Συνδιοργανωτής Ροής (Stream co-chair) με τίτλο “Data Mining and Knowledge Discovery” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας (EURO), Βόννη, Γερμανία, Ιούλιος 2009 (με Yannis Theodoridis).
 • Συνδιοργανωτής Συνεδρίας (Session co-chair) με τίτλο “Εξόρυξη Δεδομένων – Γεωγραφική Πληροφορία” στα πλαίσια του 20ου συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας της ΕΕΕΕ, Σπέτσες, Ιούνιος 2008 (με Yannis Theodoridis).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) και ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Πλήθος δημοσιεύσεων
– Βιβλία / Μονογραφίες: 2
– Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 26
– Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, μετά από κρίση: 12
– Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (κρίση στο πλήρες κείμενο): 57
– Δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων / Ανακοινώσεις σε διεθνή ή εθνικά συνέδρια (κρίση στο πλήρες κείμενο ή στην περίληψη): 13
– Άλλες εργασίες (συμμετοχή σε τιμητικούς τόμους, σε δελτία, σε εγκυκλοπαίδειες κ.α.): 5

Αναφορές τρίτων (citations) και διεθνείς κατατάξεις
– Πηγή SCOPUS (scopus.com): 1892 ετεροαναφορές με h-index = 24.
– Πηγή Google Scholar (scholar.google.gr): 4423 αναφορές (μη εξαιρουμένων αυτο-αναφορών) με h-index = 32.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
[Μ2] VOUROS, G.A., ANDRIENKO, G., DOULKERIDIS, C., PELEKIS, N., ARTIKIS, A., JOUSSELME, A.-L., RAY, C., CORDERO, J.M., SCARLATTI, D.: “Big Data Analytics for Time-Critical Mobility Forecasting. From Raw Data to Trajectory-Oriented Mobility Analytics in the Aviation and Maritime Domains”, Springer, 2020. ISBN 978-3-030-45163-9.
[M1] N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: Mobility Data Management and Exploration. Springer, New York, 2014. ISBN 978-1-4939-0391-7.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

[J26] P. TAMPAKIS, C. DOULKERIDIS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Distributed Subtrajectory Join on Massive Datasets”, ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems, 6(2): 8:1-8:29, 2020. ACM.
[J25] H. V GEORGIOU, N. PELEKIS, S. SIDERIDIS, D. SCARLATTI, Y. THEODORIDIS: “Semantic-aware Aircraft Trajectory Prediction using Flight Plans”, International Journal of Data Science and Analytics, 9(2): 215-228, 2020. Springer
[J24] GEORGIOS M. SANTIPANTAKIS, APOSTOLOS GLENIS, KOSTAS PATROUMPAS, AKRIVI
VLACHOU, CHRISTOS DOULKERIDIS, GEORGE A. VOUROS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “SPARTAN: Semantic Integration of Big Spatio-temporal Data from Streaming and Archival Sources”, Future Generation Computer Systems, Volume 110, September 2020, Pages 540-555. Elsevier
[J23] S. MANSALIS, E. NTOUTSI, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “An Evaluation of Data Stream Clustering Algorithms”, Statistical Analysis and Data Mining, 11(4), 167-187, 2018. Wiley
[J22] A. S. FURTADO, L. O. C. ALVARES, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, V. BOGORNY: “Unveiling Movement Uncertainty for Robust Trajectory Similarity Analysis”, International Journal of Geographical Information Science, 32(1), 2018.
[J21] N. PELEKIS, P. TAMPAKIS, M. VODAS, C. DOULKERIDIS, Y. THEODORIDIS: “On Temporal-Constrained Sub-Trajectory Cluster Analysis”, Data Mining and Knowledge Discovery Journal. 31(5), 1294-1330, 2017. Springer
[J20] S. SIDERIDIS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “On Querying and Mining Semantic-aware Mobility Timelines”, International Journal of Data Science and Analytics, 2(1), 29-44, 2016. Springer
[J19] K. PATROUMPAS, E. ALEVIZOS, A. ARTIKIS, M. VODAS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Online Event Recognition from Moving Vessel Trajectories”, GeoInformatica, 21(2), 389-427, 2016.
[J18] N. PELEKIS, S. SIDERIDIS, P. TAMPAKIS, Y. THEODORIDIS: “Simulating our LifeSteps by Example”, ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems, Vol. 2, Issue 3, October 2016. ACM.
[J17] R. FILETO, C. MAY, C. RENSO, N. PELEKIS, D. KLEIN, Y. THEODORIDIS: “The Baquara2 Knowledge-based Framework for Semantic Enrichment and Analysis of Movement Data”, Data & Knowledge Engineering, 98:104-122, 2015. Elsevier.
[J16] A. KONSTANTINIDIS, G. CHATZIMILIOUDIS, D. ZEINALIPOUR-YAZTI, P. MPEIS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Privacy-Preserving Indoor Localization on Smartphones”, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 27(11): 3042-3055, November 2015. IEEE CS Press.
[J15] N. PELEKIS, E. FRENTZOS, N. GIATRAKOS, Y. THEODORIDIS: “HERMES: A Trajectory DB Engine for Mobility-Centric Applications”, Int’l Journal of Knowledge-based Organizations (IJKBO), 5(2), 19-41, 2015. IGI Global.
[J14] C. PARENT, S. SPACCAPIETRA, C. RENSO, G. ANDRIENKO, N. ANDRIENKO, V. BOGORNY, M. L. DAMIANI, A. GKOULALAS-DIVANIS, J. MACEDO, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, Z. YAN: “Semantic Trajectories Modeling and Analysis”, ACM Computing Surveys, 45(4), December 2013. ACM Press.
[J13] N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, D. JANSSENS: “On the management and analysis of our LifeSteps”, SIGKDD Explorations, 15(1):23-32, June 2013. ACM.
[J12] G. KELLARIS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Map-Matched Trajectory Compression”, Journal of Systems and Software, 86(6):1566-1579, June 2013. Elsevier.
[J11] N. PELEKIS, E. FRENTZOS, N. GIATRAKOS, Y. THEODORIDIS: “On the Support of Mobility in ORDBMS”, Int’l Journal of Knowledge-based Organizations (IJKBO), 4(1), 2014. IGI Global.
[J10] C. PANAGIOTAKIS, N. PELEKIS, I. KOPANAKIS, E. RAMASSO, Y. THEODORIDIS: “Segmentation and Sampling of Moving Object Trajectories based on Representativeness”, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 24(7):1328-1343, July 2012. IEEE CS Press.
[J09] N. PELEKIS, G. ANDRIENKO, N. ANDRIENKO, I. KOPANAKIS, G. MARKETOS, Y. THEODORIDIS: “Visually Exploring Movement Data via Similarity-based Analysis”, Journal of Intelligent Information Systems (JIIS), 38(2), 2012. Springer.
[J08] N. PELEKIS, I. KOPANAKIS, E.E. KOTSIFAKOS, E. FRENTZOS, Y. THEODORIDIS: “Clustering Uncertain Trajectories”, Knowledge and Information Systems (KAIS), 28(1):117-147, 2011. Springer.
[J07] RAFFAETÀ, L. LEONARDI, G. MARKETOS, G. ANDRIENKO, N. ANDRIENKO, E. FRENTZOS, N. GIATRAKOS, S. ORLANDO, N. PELEKIS, A. RONCATO, C. SILVESTRI: “Visual Mobility Analysis using T-Warehouse”. International Journal of Data Warehousing & Mining, 7(1), 2011.
[J06] H. KARANIKAS, G. KOUNDOURAKIS, I. KOPANAKIS, T. MAVROUDAKIS, N. PELEKIS: “Discovering market trends in the biotechnology industry”, Int. J. Business Intelligence and Data Mining (IJBIDM), Vol. 6, No. 2, 2011.
[J05] D.K. IAKOVIDIS, N. PELEKIS, E.E. KOTSIFAKOS, I. KOPANAKIS, H. KARANIKAS, Y. THEODORIDIS: “A Pattern Similarity Scheme for Medical Image Retrieval”, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 13(4):442-450, July 2009. IEEE CS Press.
[J04] N. PELEKIS, D. K. IAKOVIDIS, E. KOTSIFAKOS AND I. KOPANAKIS: “Fuzzy Clustering of Intuitionistic Fuzzy Data”. International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 3(1), 45-65, 2008.
[J03] E. FRENTZOS, K. GRATSIAS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Algorithms for Nearest Neighbor Search on Moving Object Trajectories”, GeoInformatica, 11(2):159-193, June 2007. Springer.
[J02] N. PELEKIS, B. THEODOULIDIS, I. KOPANAKIS, Y. THEODORIDIS, “Fuzzy Miner: Extracting Fuzzy Rules from Numerical Patterns”, Int’l Journal of Data Warehousing and Mining, 1(1):57-81, January-March 2005. Idea Group.
Also appears in J. Wang (ed.) Data Warehousing and Mining: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Information Science Reference, 2008.
[J01] N. PELEKIS, B. THEODOULIDIS, I. KOPANAKIS, Y. THEODORIDIS, “Literature Review of Spatio-Temporal Database Models”, Knowledge Engineering Review, 19(3):235-274, September 2004. Cambridge University Press.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ

[B12] P. TAMPAKIS, S.SIDERIDIS, P. NIKITOPOULOS, Ν. PELEKIS, Υ. THEODORIDIS: “Maritime Data Analytics”, In A. Artikis and D. Zissis (ed.) Guide to Maritime Informatics, to appear.
[B11] K. PATROUMPAS, E. CHONDRODIMA, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Trajectory Detection and Summarization over Surveillance Data Streams”, Big Data Analytics for Time-Critical Mobility Forecasting, p. 85-120, Springer, 2020.
[B10] H. V. GEORGIOU, P. PETROU, P. TAMPAKIS, S. SIDERIDIS, E. CHONDRODIMA, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Future Location and Trajectory Prediction”, Big Data Analytics for Time-Critical Mobility Forecasting, p. 215-254, Springer, 2020.
[B09] P. TAMPAKIS, S. SIDERIDIS, P. NIKITOPOULOS, N. PELEKIS, C. DOULKERIDIS, Y. THEODORIDIS: “Offline Trajectory Analytics”, Big Data Analytics for Time-Critical Mobility Forecasting, p. 275-312, Springer, 2020.
[B08] D. KOPANAKI, 
 Ν. PELEKIS, Υ. THEODORIDIS: “Systems for privacy-preserving mobility data management”, In A. Gkoulalas-Divanis and C. Bettini (ed.) Handbook on Mobile Data Privacy, Springer-Verlag. 2018.
[B07] G. MARKETOS, M. L. DAMIANI, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, Z. YAN. “Trajectory Collection and Reconstruction”, In C. Renso, S. Spaccapietra, and E. Zimányi (ed.), Mobility Data: Modeling, Management, and Understanding. Cambridge University Press, 2013.
[B06] N. ANDRIENKO, G. ANDRIENKO, N. PELEKIS, AND S. SPACCAPIETRA. “Basic concepts of movement data”. In F. Giannoti and D. Pedreschi (ed.) Mobility, Data Mining and Privacy, Geographic Knowledge Discovery, Springer-Verlag. 2008.
[B05] C. RENSO, S. PUNTONI, E. FRENTZOS, A. MAZZONI, B. MOELANS, N. PELEKIS AND F. PINI. “Wireless Network Data Sources: Tracking and Synthesizing Trajectories”. In F. Giannoti and D. Pedreschi (ed.) Mobility, Data Mining and Privacy, Geographic Knowledge Discovery, Springer-Verlag. 2008.
[B04] J. MACEDO, C. VANGENOT, W. OTHMAN, N. PELEKIS, E. FRENTZOS, B. KUIJPERS, I. NTOUTSI, S. SPACCAPIETRA, AND Y. THEODORIDIS. “Trajectory data models”. In F. Giannoti and D. Pedreschi (ed.) Mobility, Data Mining and Privacy, Geographic Knowledge Discovery, Springer-Verlag. 2008.
[B03] E. FRENTZOS, N. PELEKIS, I. NTOUTSI, AND Y. THEODORIDIS. “Trajectory Database Systems”. In F. Giannoti and D. Pedreschi (ed.) Mobility, Data Mining and Privacy, Geographic Knowledge Discovery, Springer-Verlag. 2008.
[B02] N. PELEKIS, A. RAFFAETA, M.-L. DAMIANI, C. VANGENOT, G. MARKETOS, E. FRENTZOS, I. NTOUTSI AND Y. THEODORIDIS. “Towards Trajectory Data Warehouses”. In F. Giannoti and D. Pedreschi (ed.) Mobility, Data Mining and Privacy, Geographic Knowledge Discovery, Springer-Verlag. 2008.
[B01] I. NTOUTSI, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, “Pattern Comparison in Data Mining: A Survey”. In D. Taniar (ed.) Research and Trends in Data Mining Technologies and Applications, IDEA Group Publishing, 2007.
Also appears in J. Wang (ed.) Data Warehousing and Mining: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Information Science Reference, 2008.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ)

[C57] P. TAMPAKIS, C. DOULKERIDIS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Scalable Distributed Subtrajectory Clustering”, Proceedings of the IEEE Int’l Conference on BIG DATA (BigData2019), Los Angeles, CA, USA, December, 2019. IEEE CPS.
[C56] P. PETROU, P. TAMPAKIS, H. GEORGIOU, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Online long-term trajectory prediction based on mined route patterns”, Proceedings of the Multiple-Aspect Analysis of Semantic Trajectories Workshop (MASTER 2019) in conjunction with ECML/PKDD’19, Würzburg, September 16, 2019.
[C55] P. PETROU, P. NIKITOPOULOS, P. TAMPAKIS, A. GLENIS, N. KOUTROUMANIS, G. M. SANTIPANTAKIS, K. PATROUMPAS, A. VLACHOU, H. GEORGIOU, E. CHONDRODIMA, C. DOULKERIDIS, N. PELEKIS, G. L. ANDRIENKO, F. PATTERSON, G. FUCHS, Y. THEODORIDIS, G. A. VOUROS: “ARGO: A Big Data Framework for Online Trajectory Prediction”, demo paper, Proceedings of the 16th Int’l Symposium on Spatial and Temporal Databases, SSTD’19, Vienna, Austria, August 2019. ACM.
[C54] SPYROS GIOTAKIS, NIKOS PELEKIS: “On Preserving Sensitive Information of Multiple Aspect Trajectories In-House”, WWW (Companion Volume) 2019: 515-522.
[C53] P. NIKITOPOULOS, A.-I. PARASKEVOPOULOS, C. DOULKERIDIS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, “Hot Spot Analysis for Big Trajectory Data”. Proceedings of the 2018 IEEE Int’l Conference on BIG DATA (BigData2018), Seattle, WA, USA, 2018. IEEE CPS.
[C52] K. PATROUMPAS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, “On-the-fly Mobility Event Detection over Aircraft Trajectories”. Proceedings of the 26th Int’l Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM SIGSPATIAL’18, WA, USA, 2018. ACM Press.
[C51] G. A. VOUROS, C. DOULKERIDIS, G. SANTIPANTAKIS, A. VLACHOU, N. PELEKIS, H. GEORGIOU, Y. THEODORIDIS, K. PATROUMPAS, E. ALEVIZOS, A. ARTIKIS, G. FUCHS, M. MOCK, G. ANDRIENKO, N. ANDRIENKO, C. RAY, C. CLARAMUNT, E. CAMOSSI, A.-L. JOUSSELME, D. SCARLATTI, J. MANUEL: “Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting: Recent Progress and Research Challenges”, Proceedings of the 21st International Conference on Extending Database Technology (EDBT2018), Vienna, Austria, March 2018. OpenProceedings.
[C50] G. A. VOUROS, A. VLACHOU, G. SANTIPANTAKIS, C. DOULKERIDIS, N. PELEKIS, H. GEORGIOU, Y. THEODORIDIS, K. PATROUMPAS, E. ALEVIZOS, A. ARTIKIS, G. FUCHS, M. MOCK, G. ANDRIENKO, N. ANDRIENKO, C. CLARAMUNT, C. RAY, E. CAMOSSI, A.-L. JOUSSELME: “Increasing Maritime Situation Awareness via Trajectory Detection, Enrichment and Recognition of Events”, Proceedings of the 16th International Symposium on Web & Wireless Geographical Information Systems (W2GIS), A Coruña, Spain, May 2018, Springer.
[C49] P. TAMPAKIS, N. PELEKIS, N. ANDRIENKO, G. ANDRIENKO, G. FUCHS, Y. THEODORIDIS: “Time-aware Sub-Trajectory Clustering in Hermes@PostgreSQL”, demo paper, Proceedings of the IEEE 34th International Conference on Data Engineering (ICDE), Paris, France, April 2018. IEEE CPS.
[C48] F. GRYLLAKIS, N. PELEKIS, C. DOULKERIDIS, S. SIDERIDIS Y. THEODORIDIS: “Spatio-Temporal-Keyword Pattern Queries over Semantic Trajectories with Hermes@Neo4j”, demo paper, Proceedings of the 21st International Conference on Extending Database Technology (EDBT2018), Vienne, Austria, March 2018. OpenProceedings.
[C47] E. C. FERNADEZ, J. M. CORDERO, G. VOUROS, N. PELEKIS, T. KRAVARIS, H. GEORGIOU, G. FUCHS, N. ANDRIENKO, G. ANDRIENKO, E. CASADO, D. SCARLATTI, P. COSTAS AND S. AYHAN: “DART: A Machine-Learning Approach to Trajectory Prediction and Demand-Capacity Balancing”, 7th SESAR Innovation Days, 2017. Belgrade, Serbia, 28 – 30, November 2017.
[C46] F. GRYLLAKIS, N. PELEKIS, C. DOULKERIDIS, S. SIDERIDIS Y. THEODORIDIS: “Searching for Spatio-Temporal-Keyword Patterns in Semantic Trajectories”, Proceedings of the 16th International Symposium on Intelligent Data Analysis, IDA’17, London, U.K., 2017. Springer.
[C45] C. MPAZIOTIS, N. PELEKIS, C. DOULKERIDIS: “DataStories at SemEval-2017 Task 4: Deep LSTM with Attention for Message-level and Topic-based Sentiment Analysis”, Proceedings of the International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval), 2017, Vancouver, Canada. Ranked 1st in Task 4 “Sentiment Analysis in Twitter” of SemEval-2017 competition.
[C44] C. MPAZIOTIS, N. PELEKIS, C. DOULKERIDIS: “DataStories at SemEval-2017 Task 6: Siamese LSTM with Attention for Humorous Text Comparison”, Proceedings of the International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval), 2017, Vancouver, Canada. Ranked 2nd in Task 6 “#HashtagWars: Learning a Sense of Humor” of SemEval-2017 competition.
[C43] N. PELEKIS, P. TAMPAKIS, M. VODAS, C. PANAGIOTAKIS, Y. THEODORIDIS, “In-DBMS Sampling-based Sub-trajectory Clustering”, Proceedings of the 20th International Conference on Extending Database Technology (EDBT2017), Venice, Italy, March 2017. OpenProceedings.
[C42] D. KOPANAKI, 
 Ν. PELEKIS: “Privacy Preservation of Semantic Trajectory Databases using Query Auditing Techniques”, Proceedings of the 1st International Workshop on Big Geo Data Quality and Privacy (BIGQP @ EDBT/ICDT 2017), Venice, Italy, March 2017. OpenProceedings.
[C41] P. NIKITOPOULOS, A.-I. PARASKEVOPOULOS, C. DOULKERIDIS, Ν. PELEKIS, Υ. THEODORIDIS: “BigCAB: Distributed Hot Spot Analysis over Big Spatio-temporal Data using Apache Spark (GIS Cup)”, Proceedings of the 24th Int’l Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM SIGSPATIAL’16, Burlingame, CA, USA, 2016. ACM Press. Third runner-up award.
[C40] D. KOPANAKI, 
V. THEODOSSOPOULOS, Ν. PELEKIS, Ι. KOPANAKIS, Υ. THEODORIDIS: “Who Cares about Others’ Privacy: Personalized Anonymization of Moving Object Trajectories”, Proceedings of the 19th International Conference on Extending Database Technology (EDBT2016), Bordeaux, France, March 2016. OpenProceedings.
[C39] A. KONSTANTINIDIS, G. CHATZIMILIOUDIS, D. ZEINALIPOUR-YAZTI, P. MPEIS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Privacy-Preserving Indoor Localization on Smartphones”, ICDE/TKDE Poster, Proceedings of the IEEE 32nd International Conference on Data Engineering (ICDE), Helsinki, Finland, May 2016. IEEE CPS.
[C38] N. PELEKIS, S. SIDERIDIS, Y. THEODORIDIS: “Hermessem: a Semantic-aware Framework for the Management and Analysis of our LifeSteps”, Proceedings of the IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics, IEEE DSAA’2015, Paris, France, October 2015. IEEE CPS.
[C37] A. A. SANTOS, A. S. FURTADO, L. O. ALVARES, N. PELEKIS, V. BOGORNY. “Inferring Relationships from Trajectory Data”, Proceedings of the XVI Brazilian Symposium on Geoinformatics, GEOINFO’2015, Campos do Jordao, SP, Brazil, 2015.
[C36] C. F. COSTA, M. NASCIMENTO, J. MACEDO, Y. THEODORIDIS, N. PELEKIS AND J. MACHADO. “Optimal Time-dependent Sequenced Route Queries in Road Networks”, Proceedings of the 23rd Int’l Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM SIGSPATIAL’15, Seattle, Washington, USA, November 2015. ACM Press. Best Fast Forward Presentation Runner-Up Award.
[C35] ALEVIZOS E., ARTIKIS A., PATROUMPAS K., VODAS M., THEODORIDIS Y. PELEKIS N. “How Not To Drown in a Sea of Information: An Event Recognition Approach”, Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data, Santa Clara, CA, USA, 2015.
[C34] K. PATROUMPAS, A. ARTIKIS, N. KATZOURIS, M. VODAS, Y. THEODORIDIS, N. PELEKIS, “Event Recognition for Maritime Surveillance”, Proceedings of the 18th Int’l Conference on Extending Database Technology, EDBT’15, Brussels, Belgium, March 2015. Springer.
[C33] B. KROGH, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, K. TORP: “Path-based Queries on Trajectory Data”, Proceedings of the 22nd Int’l Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM SIGSPATIAL’14, Dallas/Fort Worth, TX, USA, November 2014. ACM Press. Best paper award.
[C32] R. FILETO, M. KRÜGER, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, C. RENSO: “Baquara: A Holistic Ontological Framework for Movement Analysis with Linked Data”, Proceedings of the 32nd International Conference on Conceptual Modeling, ER’13, Hong Kong, November 2013. Springer. Best paper award.
[C31] B. KROGH, O. ANDERSEN, E. LEWIS-KELHAM, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, K. TORP: “Trajectory Based Traffic Analysis”, demo paper, Proceedings of the 21st Int’l Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM SIGSPATIAL GIS’13, Orlado, Florida, USA, November 2013. ACM Press.
[C30] N. PELEKIS, C. NTRIGKOGIAS, P. TAMPAKIS, S. SIDERIDIS, Y. THEODORIDIS: “Hermoupolis: A Trajectory Generator for Simulating Generalized Mobility Patterns”, demo paper, Proceedings of the European Conference on Machine Learning / Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, ECML/PKDD’13, Prague, Czech Republic, September 2013. Springer.
[C29] E. FRENTZOS, N. PELEKIS, N. GIATRAKOS, Y. THEODORIDIS: “Cost Models for Nearest Neighbor Query Processing over Existentially Uncertain Spatial Data”, Proceedings of the 13th Int’l Symposium on Spatial and Temporal Databases, SSTD’13, Munich, Germany, August 2013. Springer.
[C28] A. DOULAMIS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “EasyTracker: An Android Application for Capturing Mobility Behavior”, Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics, special session on “2nd Mobile Device Software Development and Web Development”, MDSD@PCI’12, Piraeus, Greece, October 2012. IEEE CPS.
[C27] N. PELEKIS, A. GKOULALAS-DIVANIS, M. VODAS, A. PLEMENOS, D. KOPANAKI, Y. THEODORIDIS: “Private-HERMES: A Benchmark Framework for Privacy-Preserving Mobility Data Querying and Mining Methods”, demo paper, Proceedings of the 15th Int’l Conference on Extending Database Technology, EDBT’12, Berlin, Germany, March 2012. OpenProceedings.
[C26] N. PELEKIS, A. GKOULALAS-DIVANIS, M. VODAS, D. KOPANAKI, Y. THEODORIDIS: “Privacy-aware Querying over Sensitive Trajectory Data”, Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM’11, Glascow, Scotland – UK, October 2011. ACM Press.
[C25] N. PELEKIS, E. STEFANAKIS, I. KOPANAKIS, C. ZOTALI, M. VODAS, Y. THEODORIDIS: “ChoroChronos.org: A GeoPortal for Movement Data and Processes”, poster paper, Proceedings of the 10th Int’l Conference on Spatial Information Theory, COSIT’11, Maine, USA, September 2011.
[C24] Z. YAN, N. GIATRAKOS, V. KATSIKAROS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “SeTraStream: Semantic-aware Trajectory Construction over Streaming Movement Data”, Proceedings of the 12th Int’l Symposium on Spatial and Temporal Databases, SSTD’11, Minneapolis, MN, USA, August 2011. Springer.
[C23] N. PELEKIS, I. KOPANAKIS, C. PANAGIOTAKIS, Y. THEODORIDIS: “Unsupervised Trajectory Sampling”, Proceedings of the European Conference on Machine Learning / Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, ECML/PKDD’10, Barcelona, Spain, September 2010. Springer.
[C22] L. LEONARDI, G. MARKETOS, E. FRENTZOS, N. GIATRAKOS, S. ORLANDO, N. PELEKIS, A. RAFFAETÀ, A. RONCATO, C. SILVESTRI, Y. THEODORIDIS: “T-Warehouse: Visual OLAP Analysis on Trajectory Data”, demo paper, Proceedings of the 26th IEEE Int’l Conference on Data Engineering, ICDE’10, Long Beach – CA, USA, March 2010. IEEE CS Press.
[C21] N. PELEKIS, I. KOPANAKIS, E. KOTSIFAKOS, E. FRENTZOS, Y. THEODORIDIS: “Clustering Trajectories of Moving Objects in an Uncertain World”, Proceedings of the 9th IEEE Int’l Conference on Data Mining, ICDM’09, Miami – FL, USA, December 2009. IEEE CS Press. Best application paper award.
[C20] G. KELLARIS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Trajectory Compression under Network Constraints”, Proceedings of the 11th International Symposium on Spatial and Temporal Databases, SSTD’09, Aalborg, Denmark, July 2009. Springer.
[C19] C. PANAGIOTAKIS, N. PELEKIS, AND I. KOPANAKIS: “Trajectory Voting and Classification based on Spatiotemporal Similarity in Moving Object Databases”, Proceedings of the 8th International Symposium on Intelligent Data Analysis, IDA’09, Lyon, France, 2009. Springer.
[C18] V. TSIKOLIDAKI, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “GF-Miner: A Genetic Fuzzy Classifier for Numerical Data”, Proceedings of the 5th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations, AIAI’09, Thessaloniki, Greece, April 2009. Springer.
[C17] R. ORTALE, E. RITACCO, N. PELEKIS, R. TRASARTI, G. COSTA, F. GIANNOTTI, G. MANCO, C. RENSO, Y. THEODORIDIS: “The DAEDALUS Framework: Progressive Querying and Mining of Movement Data”, poster paper, Proceedings of the 16th ACM SIGSPATIAL Int’l Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM-GIS’08, Irvine – CA, USA, November 2008. ACM Press.
[C16] D. K. IAKOVIDIS, N. PELEKIS, E. KOTSIFAKOS, I. KOPANAKIS: “Intuitionistic Fuzzy Clustering with Applications in Computer Vision”, Proceedings of the International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems, ACIVS’08, LNCS 5259, pp. 764–774, Juan-les-Pins, France, 2008.
[C15] R. ORTALE, E. RITACCO, N. PELEKIS, R. TRASARTI, G. COSTA, F. GIANNOTTI, G. MANCO, C. RENSO, Y. THEODORIDIS: “DAEDALUS: A knowledge discovery analysis framework for movement data”. Proceedings of the 16th Italian Symposium on Advanced Database Systems, SEBD’08, pp. 191-198, Mondello, Italy, 2008.
[C14] E. FRENTZOS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Cost Models and Efficient Query Processing over Existentially Uncertain Spatial Data”, Proceedings of the 12th Pan-Hellenic Conference on Informatics, PCI’08, Samos, Greece, August 2008. IEEE CS Press.
[C13] N. PELEKIS, E. FRENTZOS, N. GIATRAKOS, Y. THEODORIDIS: “HERMES: Aggregative LBS via a Trajectory DB Engine”, demo paper, Proceedings of ACM SIGMOD Int’l Conference on Management of Data, SIGMOD’08, Vancouver, BC, Canada, June 2008. ACM Press.
[C12] G. MARKETOS, E. FRENTZOS, I. NTOUTSI, N. PELEKIS, A. RAFFAETA, Y. THEODORIDIS: “Building Real World Trajectory Warehouses”, Proceedings of the 7th ACM Int’l Workshop on Data Engineering for Wireless and Mobile Access, MobiDE’08, Vancouver, BC, Canada, June 2008. ACM Press.
[C11] N. PELEKIS, I. KOPANAKIS, G. MARKETOS, I. NTOUTSI, G.L. ANDRIENKO, Y. THEODORIDIS: “Similarity Search in Trajectory Databases”, Proceedings of the 14th Int’l Symposium on Temporal Representation and Reasoning, TIME’07, Alicante, Spain, June 2007. IEEE CS Press.
[C10] N. PELEKIS, S. VOSINAKIS, T. PANAYIOTOPOULOS, Y. THEODORIDIS: “Towards a Virtual Agent Control Architecture Using a Spatiotemporal Data Management Framework”, Proceedings of the 4th International INTUITION Conference, pp. 153-162, Athens, 2007.
[C09] N. PELEKIS, I. KOPANAKIS, I. NTOUTSI, G. MARKETOS, Y. THEODORIDIS: “Mining Trajectory Databases via a Set of Distance Operators”, Proceedings of ICDE Workshop on Spatio-Temporal Data Mining, STDM’07, Istanbul, Turkey, April 2007. IEEE CS Press.
[C08] S. VOSINAKIS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, AND T. PANAYIOTOPOULOS: “Handling Spatial Vagueness in Virtual Agent Control”. Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, GRAPP’07, Barcelona, Spain, March 2007. Volume GM/R. INSTICC.
[C07] D. K. IAKOVIDIS, N. PELEKIS, H. KARANIKAS, E. KOTSIFAKOS, I. KOPANAKIS, Y. THEODORIDIS: “A Pattern Similarity Scheme for Medical Image Retrieval”, Proceedings of the Int’l Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, ITAB’06, Ioannina, Greece, October 2006. IEEE Computer Society Press.
[C06] H. KARANIKAS, N. PELEKIS, D. K. IAKOVIDIS, I. KOPANAKIS, T. MAVROUDAKIS, Y. THEODORIDIS: “MetaOn – Ontology Driven Metadata Construction and Management for Intelligent Search in Text and Image Collections”, Proceedings of Int’l Workshop on Flexible Database and Information System Technology, FlexDBIST’06, Krakow, Poland, September 2006. IEEE Computer Society Press.
[C05] N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Boosting Location-Based Services with a Moving Object Database Engine”, Proceedings of the 5th Int’l ACM Workshop on Data Engineering for Wireless and Mobile Access, MobiDE’06, Chicago, IL, USA, June 2006. ACM Press.
[C04] N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS, S. VOSINAKIS, T. PANAYIOTOPOULOS: “Hermes – A Framework for Location-Based Data Management”, demo paper, Proceedings of the 10th Int’l Conference on Extending Database Technology, EDBT’06, Munich, Germany, March 2006. OpenProceedings.
[C03] I. KOPANAKIS, S. KARAGIANNIS, N. PELEKIS, H. KARANIKAS: “3D Class-Preserving Projection Technique for the representation of N-Dimensional Classified Data and Association Rules”. Proceedings of the 5th International Conference on Knowledge Management, I-KNOW’05, Special Track on «Knowledge and Information Visualisation», Graz, Austria, June 29-July 1, 2005. Journal of Universal Computer Science.
[C02] E. FRENTZOS, K. GRATSIAS, N. PELEKIS, Y. THEODORIDIS: “Nearest Neighbor Search on Moving Object Trajectories”, Proceedings of the 9th Int’l Symposium on Spatial and Temporal Databases, SSTD’05, Angra dos Reis, Brazil, August 2005. Springer.
[C01] N. PELEKIS, B. THEODOULIDIS AND I. KOPANAKIS: “Fuzzy Miner: A Fuzzy System for Solving Pattern Classification Problems”, Proceedings of the 1st Int’l EDBT Workshop on Pattern Representation and Management, PaRMa’04, Heraklion-Crete, Greece, March, 2004. OpenProceedings.