Μποϊλέ Μαρία-Πούλια

Μποϊλέ Μαρία-Πούλια

Μποϊλέ Μαρία-Πούλια

Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διαχείριση και Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων Συνδυασμένων Μεταφορών
Πληροφορίες