Ευαγγελάρας Χαράλαμπος

Ευαγγελάρας Χαράλαμπος

Ευαγγελάρας Χαράλαμπος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Στατιστική
Πληροφορίες

ΣΠΟΥΔΕΣ

• Ιούνιος 1998. Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Οκτώβριος 2001. Μ. Δ. Ε. στα “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά”, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Ιανουάριος 2005. Διδακτορικό στα Μαθηματικά (Στατιστική), Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τίτλος διατριβής: “Ορθογώνιοι σχηματισμοί και προβολικές ιδιότητες“.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

• Απρίλιος 2008 – Ιούλιος 2012. Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

• Αύγουστος 2012 – Αύγουστος 2022. Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

• Σεπτέμβριος 2022 – τώρα. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

A. Προπτυχιακά μαθήματα

I. Στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

• 2006 – 2008: Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής (γ’ εξάμηνο, Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ως ΠΔ 407/80)

 

II. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• 2008 – σήμερα: Ανάλυση Παλινδρόμησης (στ’ εξ., Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Eπιστήμης),

Συνδυαστική (α’ εξ. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Eπιστήμης)

• 2010 – σήμερα: Στατιστικά Προγράμματα (ζ’ εξ., Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Eπιστήμης)

• 2017 – 2018: Απαραμετρική Στατιστική (η’ εξ., Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Eπιστήμης)

• 2008 – 2010: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής (η’ εξ., Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Eπιστήμης)

• 2008 – 2013: Πολυμεταβλητή Ανάλυση (ζ’ εξ. έως το 2010 – 11, η’ εξ. στο εξής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Eπιστήμης)

• 2013 – 2015: Στατιστική ΙΙ (γ’ εξ., Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας)

B. Μεταπτυχιακά μαθήματα

I. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• 2008 – σήμερα: Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση Στατιστικών Πακέτων (ΠΜΣ στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική”, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Eπιστήμης)

• 2011 – σήμερα: Πειραματικοί Σχεδιασμοί (ΠΜΣ στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Eπιστήμης)

• 2017 – 2018: Ποσοτική Ανάλυση (ΠΜΣ στη “Ναυτιλία”,Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών)

• 2008 – 2010: Πειραματικοί Σχεδιασμοί, εργαστηριακά μαθήματα (ΠΜΣ στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική”,Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Eπιστήμης)

 

II. Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

• 2009 – σήμερα: Προηγμένα εργαλεία και τεχνικές για τον έλεγχο της ποιότητας (Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία της θεματικής ενότητας ΔΙΠ60)

 • ός (Robust parameter design), Συνδυασμένοι (combined) σχηματισμοί.
 • Σχεδιασμοί κρησαρίσματος: Προβολικές ιδιότητες και αξιολόγηση σχεδιασμών Hadamard, D-βέλτιστων σχεδιασμών και κατασκευές Definitive screening designs.
 • Σχεδιασμοί αποκριτικών επιφανειών (Response surface designs): Κατασκευές και αξιολόγηση.
 • Λατινικοί υπερκύβοι και Computer Experiments: Κατασκευές, ιδιότητες και αξιολόγηση.
 • Υπερκορεσμένοι σχεδιασμοί: Κατασκευές, ιδιότητες, αξιολόγηση και εφαρμογές.
 • Order of Addition Experiments: Κατασκευές, Ιδιότητες και Αξιολόγηση.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

49 ερευνητικές εργασίες μου έχουν δημοσιευτεί σε 23 διεθνή επιστημονικά περιοδικά που εφαρμόζουν σύστημα κρίσης. 38 από αυτές αναφέρονται συνολικά 211 φορές σε δημοσιευμένα κείμενα (152 φορές σε άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 40 φορές σε διδακτορικές διατριβές, 18 φορές σε επιστημονικά βιβλία και 1 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων).

• Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κρίσης

1. H. Evangelaras, C. Koukouvinos and P. Mantas, A unified approach in addition or deletion of two level factorial designs, Statistics and Probability Letters59 (2002), 125-133. [ Ετεροαναφορές: 2]

2. H. Evangelaras, S. Georgiou and C. Koukouvinos, New orthogonal designs of order 56, Journal of Combinatorial Designs10 (2002), 387-393. [Ετεροαναφορές: 1]

3. H. Evangelaras, S. Georgiou and C. Koukouvinos, Inequivalent projections of Hadamard matrices of orders 16 and 20, Metrika57 (2003), 29-35. [ Ετεροαναφορές: 5]

4. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, On the use of Hadamard matrices in factorial designs, Utilitas Mathematica64 (2003), 45-63. [ Ετεροαναφορές: 2]

5. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, On maximizing a design estimation efficiency using hidden projection properties, Statistics and Probability Letters62 (2003), 419-427. [ Ετεροαναφορές: 1]

6. H. Evangelaras, I. Kotsireas and C. Koukouvinos, Applications of Grobner bases to the analysis of certain two or three level factorial designs, Advances and Applications in Statistics3 (2003), 1-13. [ Ετεροαναφορές: 1]

7. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Effects confounded with blocks in factorial designs: a projective geometric approach with two blocks, Statistics and Probability Letters64 (2003), 105-111. [ Ετεροαναφορές: 1]

8. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Screening properties and design selection of certain two-level designs, Journal of Modern Applied Statistical Methods2 (2003), 87-107. [ Ετεροαναφορές: 2]

9. H. Evangelaras, C. Koukouvinos and J. Seberry, Applications of Hadamard matrices, Journal of Telecommunication and Information Technology, 2 (2003), 3-10. [ Ετεροαναφορές: 19]

10. H. Evangelaras, S. Georgiou and C. Koukouvinos, Evaluation of inequivalent projections of Hadamard matrices of order 24, Metrika59 (2004), 51-73. [ Ετεροαναφορές: 10]

11. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Inequivalent projections of some D-optimal designs, Utilitas Mathematica65 (2004), 83-96. [ Ετεροαναφορές: 2]

12. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Another look at projection properties of Hadamard matrices, Communications in Statistics – Theory and Methods33 (2004), 1607-1620. [ Ετεροαναφορές: 3]

13. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Combined arrays with minimum number of runs and maximum estimation efficiency, Communications in Statistics – Theory and Methods33 (2004), 1621-1628. [ Ετεροαναφορές: 3]

14. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, On generalized projectivity of two-level screening designs, Statistics and Probability Letters68 (2004), 429-434. [ Ετεροαναφορές: 3]

15. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Statistical criteria for evaluating fractional factorial designs that arise from Hadamard matrices, Advances and Applications in Statistics4 (2004), 181-193.

16. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Projections of Plackett and Burman designs with good statistical properties, Journal of Statistical Theory and Applications3 (2004), 215-224.

17. H. Evangelaras, E. Kolaiti and C. Koukouvinos, Regular Fractional Factorial Designs: Resolution, Defining Relation and Blocking via Coding Theory, Advances and Applications in Statistics4 (2004), 45-58. [ Ετεροαναφορές: 1]

18. H. Evangelaras, C. Koukouvinos, A. M. Dean and C. A. Dingus, Projection properties of certain three level orthogonal arrays, Metrika62 (2005), 241-257. [ Ετεροαναφορές: 20]

19. H. Evangelaras, C. Koukouvinos ans S. Stylianou, Evaluation of some non-orthogonal saturated designs with two levels, Statistics and Probability Letters74 (2005), 322-329. [ Ετεροαναφορές: 5]

20. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, A note on the alias relationships of screening designs obtained from orthogonal arrays, Journal of Statistical Theory and Applications4 (2005), 81-89.

21. H. Evangelaras, E. Kolaiti and C. Koukouvinos, Projection properties of certain three level main effect plans with quantitative factors, Communications in Statistics – Simulation and Computation34 (2005), 939-956. [ Ετεροαναφορές: 1]

22. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, A comparison between Grobner bases approach and hidden projection properties in factorial designs, Computational Statistics and Data Analysis50 (2006), 77-88. [ Ετεροαναφορές: 3]

23. H. Evangelaras, E. Kolaiti and C. Koukouvinos, Non-isomorphic orthogonal arrays obtained by juxtaposition, Statistics and Probability Letters76 (2006), 274-279.

24. H. Evangelaras, E. Kolaiti and C. Koukouvinos, Some orthogonal arrays with 32 runs and their projection properties, Metrika63 (2006), 271-281. [ Ετεροαναφορές: 2]

25. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Optimal designs and their projection properties with Grobner bases, Journal of Statistical Theory and Applications5 (2006), 161-173.

26. H. Evangelaras, E. Kolaiti and C. Koukouvinos, Robust parameter design: Optimization of combined array approach with orthogonal arrays, Journal of Statistical Planning and Inference136 (2006), 3698-3709. [ Ετεροαναφορές: 10]

27. H. Evangelaras, C. Koukouvinos and E. Lappas, An efficient algorithm for the identification of isomorphic orthogonal arrays, Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography9 (2006), 125-132. [ Ετεροαναφορές: 6]

28. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, New light on certain two level designs using Grobner bases, Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography9 (2006), 107-124.

29. H. Evangelaras, C. Koukouvinos and K. Mylona, Projection properties of Hadamard matrices of order 36 obtained from Paley’s constructions, Metrika64 (2006), 351-359. [ Ετεροαναφορές: 3]

30. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Interaction detection in Latin and Hyperlatin squares, Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography9 (2006), 341-348.

31. H. Evangelaras, C. Koukouvinos and K. Mylona, On Hadamard embeddability, Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography9 (2006), 503-512. [Ετεροαναφορές: 1]

32. H. Evangelaras, C. Koukouvinos and E. Lappas, Further contributions to nonisomorphic two level orthogonal arrays, Journal of Statistical Planning and Inference137 (2007), 2080-2086. [Ετεροαναφορές: 12]

33. H. Evangelaras, C. Koukouvinos and E. Lappas, 18-run nonisomorphic three level orthogonal arrays, Metrika66 (2007), 31-37. [ Ετεροαναφορές: 21]

34. P. Angelopoulos, H. Evangelaras, C. Koukouvinos and E. Lappas, An effective step-down algorithm for the construction and the identification of nonisomorphic orthogonal arrays, Metrika66 (2007) 139-149. [ Ετεροαναφορές: 14]

35. P. Angelopoulos, H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Model Identification using 27 runs three level orthogonal arrays, Journal of Applied Statistics36 (2009), 33-38. [Ετεροαναφορές: 3]

36. H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Applications of Nonisomorphic Three Level 27-Run Orthogonal Arrays to Designed Experiments, Journal of Applied Probability and Statistics4 (2009), 115-123.

37. P. Angelopoulos, H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Small, balanced, efficient and near rotatable central composite designs, Journal of Statistical Planning and Inference139 (2009), 2010-2013. [ Ετεροαναφορές: 23]

38. P. Angelopoulos, H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Run orders for efficient two-level experimental plans with minimum factor level changes robust to time trends, Journal of Statistical Planning and Inference139 (2009), 3718 – 3724. [ Ετεροαναφορές: 3]

39. P. Angelopoulos, H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Analyzing unreplicated 2k factorial designs by examining their projections into k – 1 factors, Quality and Reliability Engineering International26 (2010), 223 – 233. [ Ετεροαναφορές: 7]

40. H. Evangelaras, C. Koukouvinos and E. Lappas, 27 – run nonisomorphic three level orthogonal arrays: Identification, evaluation and projection properties, Utilitas Mathematica84 (2011), 75 – 88. [ Ετεροαναφορές: 6]

41. Κ. Chatterjee, Η. Evangelaras and C. Koukouvinos, A Lower Bound to the Measure of Optimality for Main Effect Plans in the Symmetric Factorial Experiments, Communications in Statistics – Theory and Methods40 (2011), 2358-2365. [Ετεροαναφορές: 1]

42. H. Evangelaras, Construction of Minimum Generalized Aberration two-level Orthogonal Arrays,  Electronic Journal of Statistics9 (2015), 2689-2705. [Ετεροαναφορές: 1]

43. H. Evangelaras, Enumeration and evaluation of small Orthogonal Latin Hypercube Designs for polynomial regression models, Quality and Reliability Engineering International32 (2016), 2381-2389. [Ετεροαναφορές: 1]

44. H. Evangelaras and M. V. Koutras,  On second order orthogonal Latin hypercube designs, Journal of Complexity39 (2017), 111-121. [Ετεροαναφορές: 7]

45. H. Evangelaras and C. Peveretos, Efficient arrangements of two-level orthogonal arrays in two and four blocks, Statistics51 (2017), 111-121.

46. H. Evangelaras and C. Peveretos, Construction of Generalized Minimum Aberration Three-Level Orthogonal Arrays with Three, Four and Five Columns, Journal of Statistical Theory and Practice14 (2020), article 60.

47. H. Evangelaras, A method for obtaining efficient UE(s2)-optimal two-level supersaturated designs, Stat10 (2021),e391.

48. H. Evangelaras and S. D. Georgiou,  Projection properties of two-level supersaturated designs constructed from Hadamard designs using Lin’s method, Metrika84 (2021), 1095-1108.

49. P.-K. Revelou, S. Mouzoula, M. Xagoraris, H. Evangelaras, G. K. Papadopoulos, C. S. Pappas and P. A. Tarantilis, Optimized Isolation of Safranal from Saffron by Solid-Phase Microextraction (SPME) and Rotatable Central Composite Design-Response Surface Methodology (RCCD-RSM), Separations9 (2022), 48.

 Εργασίες σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων κλπ.

1. D. Basso, L. Salmaso, H. Evangelaras and C. Koukouvinos, Non parametric testing for main effects on inequivalent designs, Proceedings (refereed) of the 7th Conference in Model-Oriented Data Analysis (MODA 7) (A. Di Bucchianico, H. Laurier, and H. P. Wynn, eds.), Contributions to Statistics, Physica Verlag, Hedelberg, (2004), 33-40. [ Ετεροαναφορές: 4]

2. H. Evangelaras, C. Koukouvinos and M. Koutras, Advances in robust parameter design: From Taguchi’s inner – outer arrays to combined arrays, Encyclopedia of Statistical Sciences, 2011, 1 – 35. [Ετεροαναφορές: 1]

3. H. Evangelaras and C. Peveretos, A technique for identifying groups of fractional factorial designs with similar properties, in Statistical Modeling of Reliability Structures and Industrial Processes (I. S. Triantafyllou and M. Ram, eds.), CRC Press by Taylor & Francis Group, 2021.

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Applied Numerical Mathematics (Elsevier)
 • Australasian Journal of Combinatorics (Centre for Discrete Mathematics and Computing)
 • Australian & New Zealand Journal of Statistics (Wiley)
 • Communications in Statistics: Simulation and Computation (Taylor & Francis)
 • Communications in Statistics – Theory and Methods (Taylor & Francis)
 • Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering (Springer)
 • Journal of Applied Probability and Statistics (ISOSS)
 • Journal of Applied Statistics (Taylor & Francis)
 • Journal of Statistics Applications and Probability (Natural Sciences Publishing)
 • Quality and Reliability Engineering International (Wiley)
 • Science China Mathematics (Springer)
 • Stat (Wiley – ISI)
 • Statistics: A journal of theoretical and applied statistics (Taylor & Francis)
 • Technometrics (Taylor & Francis)

Την περίοδο 2018 – 2020 ήμουν Associate Editor στo περιοδικό Journal of Applied Probability and Statistics.

Από το 2012, είμαι reviewer στo Mathematical Reviews/MathSciNet της American Mathematical Society.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μέλος οργανωτικής επιτροπής

 • 28th European Meeting of Statisticians (EMS2010), 2010
 • 28 Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, 2013
 • 3rd International Symposium onStatistical Process Control (3rd ISSPC), 2013
 • 16th Conference of the AppliedStochastic Models and Data Analysis International Society (ASMDA2015), 2015
 • 12th International Conference on Ordered Statistical Data (OSD 2016), 2016
 • International Symposium on Businessand Industrial Statistics (ISBIS 2018), 2018

Παρουσίαση εργασιών

 • Έχω συμμετάσχει με παρουσίαση εργασίας σε 22 διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια.

ΣΥΝΟΨΗ

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά49 (σε 23 διαφορετικά διεθνή περιοδικά)
 • Μέσο πλήθος συγγραφέων ανά εργασία2.59 (authors per paper index)
 • Τυποποιημένο πλήθος εργασiών21.31 (papers per author index)
 • Δημοσιεύσεις σε ειδικούς τόμους3
 • Πλήθος ετεροαναφορών211
 • h-index:8
 • Associate Editor σε διεθνή περιοδικά:1 (πλήθος περιοδικών)
 • Κριτής σε διεθνή περιοδικά:14 (πλήθος διαφορετικών περιοδικών)
 • Συνέδρια που συμμετείχα οργανωτικά:6 (πλήθος)
 • Συμμετοχές σε συνέδρια:22 (έγιναν 24 ανακοινώσεις)
 • Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών:2 (1 ολοκληρωμένη και 1 σε εξέλιξη)
 • Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών:50 (12 στο Πα.Πει. και 38 στο Ε.Α.Π.)
 • Βιβλία:2 (στα Ελληνικά)

1. M. Κούτρας και Χ. Ευαγγελάρας, Ανάλυση Παλινδρόμησης: Θεωρία και εφαρμογές, Εκδόσεις Τσότρα, 2018.

2. M. Κούτρας και Χ. Ευαγγελάρας, Ανάλυση Παλινδρόμησης: Ασκήσεις με χρήση στατιστικών πακέτων, Εκδόσεις Σταμούλη, 2011.