Κινητικότητα Προσωπικού (εντός ΕΕ)

Κινητικότητα Προσωπικού (εντός ΕΕ)

Μετακίνηση Προσωπικού για Διδασκαλία και για Επιμόρφωση

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

01/09/2021: Β΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση διοικητικού, διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 28/02/2022

Για την προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία επισκεφτείτε την καρτέλα “Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία”

Για την προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση επισκεφτείτε την καρτέλα “Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση”

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

31/08/2020: Ανακοίνωση για την προκήρυξη θέσεων για μετακίνηση διοικητικού, διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 30/01/2021

Για την προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία επισκεφτείτε την καρτέλα “Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία”

Για την προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση επισκεφτείτε την καρτέλα “Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση”

Ακαδημαϊκό Έτος 2019- 2020

11/10/2019: Ανακοίνωση για την προκήρυξη θέσεων για μετακίνηση διοικητικού, διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 30/1/2020 

Για την προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία επισκεφτείτε την καρτέλα “Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία

Για την προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση επισκεφτείτε την καρτέλα “Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

24/6/2019: Λίστα Μετακινούμενου Προσωπικούγια το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

20/09/2018: Ανακοίνωση για την προκήρυξη θέσεων για μετακίνηση διοικητικού, διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 21/6/2019 

Για την προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία επισκεφτείτε την καρτέλα “Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία

Για την προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση επισκεφτείτε την καρτέλα “Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

1/6/2018: Λίστα Μετακινούμενου Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

15/05/2018: Παράταση προθεσμίας υποβολής  των αιτήσεων ενδιαφέροντος για μετακίνηση προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση

20/04/2018: Ανακοίνωση για την προκήρυξη θέσεων για μετακίνηση διοικητικού, διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 15/05/2018 (2nd reminder) 

Για την προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία επισκεφτείτε την καρτέλα “Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία

Για την προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση επισκεφτείτε την καρτέλα “Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

 

1. Training Agreement for Staff Mobility

2.Training Agreement for Teaching Mobility

3.Σύμβαση Επιχορήγησης

4. Arrival/Departure Certificate

5. Κριτήρια επιλογής προσωπικού για μετακίνηση για Διδασκαλία και Επιμόρφωση με το Πρόγραμμα Erasmus+

Λοιπά

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση με το Πρόγραμμα Erasmus+

Αίτηση για μετακίνηση για επιμόρφωση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Αίτηση για μετακίνηση για διδασκαλία για το ακαδημαίκό έτος 2016-2017.

Ανακοίνωση για τη μετακίνηση Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αίτηση για μετακίνηση για επιμόρφωση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αίτηση για μετακίνηση για διδασκαλία για το ακαδημαίκό έτος 2015-2016.

Αίτηση για μετακίνηση για επιμόρφωση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Αίτηση για μετακίνηση για διδασκαλία για το ακαδημαίκό έτος 2014-2015.