Δημόσιες Σχέσεις

Δημόσιες Σχέσεις

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος όσον αφορά στις Δημόσιες Σχέσεις είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη, οργάνωση, προγραμματισμός της προβολής του Πανεπιστημίου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζονται ως εξής:

  1. Ενημέρωση και πληροφόρηση μελών ΔΕΠ/ΕΕΔΙΠ και φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε ακαδημαϊκά προγράμματα και πολιτιστικές δραστηριότητες της αλλοδαπής.
  2. Διευκολύνσεις επαφών και ακαδημαϊκής συνεργασίας μελών ΔΕΠ/ΕΕΔΙΠ και φοιτητών με συναδέλφους τους του εξωτερικού.
  3. Επικοινωνία και συνεργασία με ιδρύματα και φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής (ΙΚΥ, ΥΠΕΠΘ, ΟΟΣΑ, Ε.Ε κ.λπ.) για θέματα ανταλλαγών και ακαδημαϊκής συνεργασίας.
  4. Οργάνωση και Συντονισμό Διεθνών Εκπαιδευτικών Εκθέσεων για όλα τα ελληνικά ΑΕΙ με ενιαία στρατηγική και πολιτική.
  5. Οργάνωση ημερίδων, συναντήσεων, επιστημονικών διαλέξεων που αφορούν ακαδημαϊκές δραστηριότητες και κοινοτικά προγράμματα.
  6. Οργανώσεις εκδηλώσεων (συνέδρια, τελετές, εορτές, δεξιώσεις, ορκωμοσίες, αγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων και λοιπές εκδηλώσεις).
  7. Ενέργειες ενημέρωσης – πληροφόρησης. Έκδοση ψηφισμάτων, ανακοινώσεων, προβολή του έργου του Πανεπιστημίου δια του Τύπου και λοιπών μέσων ενημέρωσης, παρακολούθηση ημερήσιου, περιοδικού τύπου και ΜΜΕ για θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο.
  8. Έκδοση εντύπων. Ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσσες, οδηγίες για φοιτητές, ελληνικά και ξενόγλωσσα.