Μητρώα Σχολής

Μητρώα Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Έως την έκδοση του Οργανισμού του Ιδρύματος η Κοσμητεία της Σχολής, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, καταρτίζει και επικαιροποιεί κάθε δύο έτη τα Μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την επιλογή, εξέλιξη και αξιολόγηση των καθηγητών της Σχολής. Τα Μητρώα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και καταρτίζονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Στα Μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές της οικείας Σχολής και του Ιδρύματος. Στα Μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.


β) Οι καθηγητές που θα συμμετέχουν στα Μητρώα των εξωτερικών μελών θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο.


γ) Ο ελάχιστος αριθμός των μελών των Μητρώων θα πρέπει να είναι επαρκής για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επταμελών επιτροπών καθώς και των αξιολογητών για κάθε γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει η Σχολή.


δ) Στο Μητρώο εξωτερικών μελών της αλλοδαπής συμμετέχουν μέλη τα οποία αποδεδειγμένα είναι σε θέση, αφενός μεν να κατανοούν το έργο των υποψηφίων, αφετέρου δε να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής ή αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

  • Μητρώα Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης:

Έγκριση Συγκλήτου 9η Συνεδρία στις 02.05.2023:

Μητρώα Εσωτερικών Μελών του Τμήματος

Μητρώα Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

  • Μητρώα Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Τραπεζικής:

Συνεδρίαση Συγκλήτου 12η/31.8.2023:

Μητρώα Εσωτερικών Μελών του Τμήματος

Μητρώα Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις