Χρήσιμο Υλικό

 

Εγχειρίδιο Δεδομένων Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ ΑΔΙΠ, 2020 v3)

Εγχειρίδιο Δεδομένων Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ ΑΔΙΠ, 2020 v2)

Εγχειρίδιο Δεδομένων Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ ΑΔΙΠ, 2020)

Νέο Υπόδειγμα Πρότασης ΕΣΔΠ

Νέο Υπόδειγμα Πρότασης ΠΠΣ

Νέος Οδηγός Πιστοποίησης

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χορήγηση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ & ΠΠΣ

Παρουσίαση ΑΔΙΠ για την Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Σεπτέμβριος 2019)

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 2017-2018

Νέο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος

Νέο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΠΣ

Υπόδειγμα περιγράμματος μαθήματος (ελληνικό)

Υπόδειγμα περιγράμματος μαθήματος (αγγλικό)

Πρότυπο Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΑΔΙΠ)

Bologna Process - Implementation report (Παρίσι, Μάϊος 2018)

Οδηγός Εφαρμογής Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΑΔΙΠ)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΕΟΠΠΕΠ, Νοέμβριος 2016)

Ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων (Παράρτημα Α ΑΔΙΠ)

Περιληπτικός οδηγός συγγραφής μαθησιακών αποτελεσμάτων (Παράρτημα Β ΑΔΙΠ)

Οδηγίες για το περιεχόμενο των οδηγών σπουδών (ΑΔΙΠ Παράρτημα Γ)

Πιστωτικές μονάδες και Παράρτημα Διπλώματος - Συχνές ερωτήσεις (ΙΚΥ)

Οδηγός ECTS

Οδηγός συγγραφής μαθησιακών αποτελεσμάτων (αγγλικό) 

Πρότυπα & κατευθυντήριες αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προωθώντας μια ευρωπαϊκή διάσταση στη βελτίσωση της διδασκαλίας (EFFECT_EUA)

Γενικά κριτήρια πιστοποίησης της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΔΙΠ)

Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων (ΑΔΙΠ)

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 

Οδηγός Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Ε΄έκδοση)

Bελτιώνοντας την Ποιότητα: από την πολιτική στην πράξη