Διακηρύξεις Τμ. Τεχνικών Έργων

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 11:57

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 14:04

Επεμβάσεις, επισκευές και συμπληρώσεις στις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83335)

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 19:33

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου πίνακα Μέσης Τάσης στον Υποσταθμό του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018 13:49

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 78 & ΖΕΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)

Πρόσθετες Πληροφορίες