Σύνθεση ΜΟΔΙΠ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

Καθηγητής Παντελής Παντελίδης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

ΜΕΛΗ

Καθηγητής Χρήστος Ξενάκης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Σιοντόρου 

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βολιώτης

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Κοκορέ

Επίκουρη Καθηγήτρια Ευαγγελία Κοπανάκη

                                                                                      Τακτικά μέλη                                              Αναπληρωματικά μέλη 

   

Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.                                       Ηλίας Μαραγκός                                          Αρχιμήδης Παυλίδης

Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π.                                       Πελαγία Μόρμορη                                         Χρυσούλα Τόμπρου

Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π                                     Ειρήνη Περαντωνάκη                                    Μαρία Ρέμπελου

Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού                 Νικόλαος Γρηγοριάδης                                   Ελένη Φλάμου

Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών                 Δημήτριος Χασιώτης                                      Απόστολος Γούτας

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων               Δεν έχει ορισθεί

 Απόφαση Συγκλήτου για τη σύνθεση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

 Οργανωτική δομή και στελέχωση ΜΟ.ΔΙ.Π