Προγράμματα Σπουδών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 τίθεται σταδιακά σε λειτουργία το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος το οποίο αφορά φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Συνεπώς από το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, στο τμήμα φοιτούν φοιτητές που, ανάλογα με το έτος εισαγωγής τους στο τμήμα, εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες φοιτητών:

  • (ΜΗΤΡΩΑ Σ17 και μεταγενέστερα) Φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.
  • (ΜΗΤΡΩΑ Σ11-Σ16) Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 έως και το 2016-17.
  • (ΜΗΤΡΩΑ Σ01-Σ10) Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2001-02 έως και το 2010-11.
  • (ΜΗΤΡΩΑ Σ00 και προγενέστερα) Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2000-01.