Προπτυχιακές Σπουδές

Η φοίτηση στο τμήμα χωρίζεται σε 8 εξάμηνα σπουδών όπου προσφέρονται συνολικά 70 μαθήματα περίπου, από τα οποία 19 υποχρεωτικά (ΥΠ) και τα υπόλοιπα επιλογής (ΕΠ). Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 5 μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλαδή συνολικά σε 40 μαθήματα. Ειδικότερα απαιτείται:
(i) Επιτυχής εξέταση σε όλα μαθήματα της κατηγορίας ΥΠ (19 μαθήματα), 
(ii) Επιτυχής εξέταση σε 21 μαθήματα της κατηγορίας ΕΠ, τουλάχιστον 4 από τα οποία πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Α (Πιθανοτήτων και Στατιστικής) και τουλάχιστον 4 στην κατηγορία Β (Αναλογισμού, Ασφαλιστικής Επιστήμης και Δημογραφίας).  
Τα παραπάνω ισχύουν για φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα παραπάνω, καθώς και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 μπορούν να βρεθούν στον οδηγό σπουδών του τμήματος.