Προπτυχιακές Σπουδές

Το Ακαδημαϊκό Έτος 2001-2002 λειτούργησε για πρώτη φορά το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του οποίου η βασική δομή παραμένει η ίδια έως και σήμερα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14 περιλαμβάνει 31 μαθήματα υποχρεωτικά (ΥΠ), 36 μαθήματα επιλογής (ΕΠ), και 5 ελεύθερα μαθήματα (ΕΛ). Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 τέθηκε σε εφαρμογή το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Κάθε μάθημα, ανάλογα με το περιεχόμενό του, εντάσσεται σε ένα μεταξύ των γνωστικών πεδίων: Πιθανότητες – Στατιστική, Αναλογιστική Επιστήμη, Ασφαλιστική Επιστήμη, Οικονομική – Χρηματοοικονομική Επιστήμη, Μαθηματικά – Πληροφορική, Δημογραφία και Γενικό.

Τα μαθήματα της κατηγορίας ΥΠ είναι υποχρεωτικά. Τα μαθήματα της κατηγορίας ΕΠ κατανέμονται σε όλα τα γνωστικά πεδία και υπάρχει ποσοτικός περιορισμός ως προς τον ελάχιστο αριθμό επιλεγόμενων μαθημάτων ανά γνωστικό πεδίο. Τα μαθήματα της κατηγορίας ΕΛ είναι μαθήματα επιλογής στα οποία δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός ως προς τον ελάχιστο αριθμό επιλεγόμενων μαθημάτων.

Για τη λήψη πτυχίου (αφορά φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012) απαιτείται:

(α)  επιτυχής εξέταση στα μαθήματα της κατηγορίας ΥΠ,

(β)  επιτυχής εξέταση σε 16 μαθήματα των κατηγοριών ΕΠ ή ΕΛ σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς,

(γ)  η συγκέντρωση συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων ECTS.