Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης λειτουργεί δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Συγκεκριμένα, το τμήμα προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

(1) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (από το Ακαδημαϊκό Έτος 2001‐2002) με κατευθύνσεις:

  1. Βιοστατιστική
  2. Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
  3. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
  4. Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων

(2) στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» (από το Ακαδημαϊκό Έτος 2007‐2008)

Επίσης το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κάτοχους Μ.Δ.Ε. να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

Τα όργανα διοίκησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, οι Συντονιστικές Επιτροπές, και οι Διευθυντές Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα όργανα αυτά ασκούν τα καθήκοντά τους (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008), μέχρι την ίδρυση Σχολής ή Σχολών Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους (παρ. 11 εδαφ. α΄ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011).