Σκοπός του Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής Επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, πέρα από τα απαραίτητα μαθήματα υποδομής και τα μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος, είναι μια συστηματική σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών αυτών κλάδων. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. Επί πλέον μπορούν να επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές ή και ακαδημαϊκή καριέρα σε κλάδους σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Οι κυριότεροι στόχοι του Τμήματος είναι οι εξής:

  (i) Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
  (ii) Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία με σκοπό τη δημιουργία ενός τμήματος με διεθνή αναγνώριση και φήμη, το οποίο διαθέτει ως μέλη ΔΕΠ επιστήμονες με διεθνές κύρος.
  (iii) Να ανταποκριθεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και στα πλαίσια του γνωστικού του αντικειμένου, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό της.