Όργανα του Τμήματος

Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική μονάδα του ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών, των Λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό. Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14, το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης εντάσσεται στη Σχολή «Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η Σχολή αποτελεί τη βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος η οποία καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε τμήματα και απονέμει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών. 

 Τα όργανα του Τμήματος είναι (Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012):

(α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες) του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.

- Πρόεδρος του Τμήματος (Ακαδημαϊκά Έτη 2017-18, 2018-19): Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής

(β) Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή).