Δυνατότητες Απασχόλησης Αποφοίτων

Στόχος του Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής-Αναλογιστικής Επιστήμης. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά και σε ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σημαντικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής και οικονομικών-χρηματοοικονομικών.
Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των σπουδών τους μπορούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. Επιπλέον μπορούν να επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές ή και ακαδημαϊκή καριέρα σε κλάδους συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα, κλπ.) ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοικητικής κινδύνου σε τράπεζες.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ. Επίσης μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΣΕΛΕΤΕ. Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) , στην οποία ανήκουν το «Γραφείο Διασύνδεσης», το «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» και το «Γραφείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».