Ερευνητικά Προγράμματα

Ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία, είτε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι είτε ως συνεργάτες, είναι αρκετά ικανοποιητικός.  Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε εγκεκριμένα ερευνητικά έργα του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΥΠΑΙΘ, ενώ άλλα μέλη ΔΕΠ θα είναι οι κύριοι ερευνητές για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε έργα του Προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, που χρηματοδοτείται από τη ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας (για την περίοδο 2014-15).

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα και έργα που συμμετείχαν κατά την τελευταία πενταετία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος :

1. Asset Liability Management in A Time Varying Volatility Environment. 2008 Research Grant Competition, SOA, The Actuarial Foundation, CKER.

2. Efficiency analysis of the Greek insurance market.

3. Improving the national health system.

4. Integrated Project (6th European Commission Framework Programme): Water management under water scarcity conditions (AquaScarcity). Prepared within EurAqua, a network of leading European research organizations for linking science and policy and for providing relevant knowledge to promote the protection and sustainable use of European freshwater resources.

5. IPUMS, Integrated Population Micro-census data project.

6. Ερευνητικό Πρόγραμμα Ιδρύματος Λάτση: Περιφερειακές Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα.

7. MOVE – The moving frontier: Delocalisation of labour intensive industries, (afroditi.uom.gr/move, ηέρευναολοκληρώθηκετο 2008).

8. National Catastrophe Insurance System for Greece.

9. New regulatory framework for insurance companies — Implementation of Solvency II.

10. EMPhAtiC (ICT-318362, http://www.ict-emphatic.eu) Έργο στα πλαίσια του FP7.

11. PHYDYAS (INFSO-ICT-211887, http://www.ict-phydyas.org). Έργο στα πλαίσια του FP7.

12. Restructuring public pension systems.

13. Semantic Enrichment of Trajectory Knowledge Discovery (SEEK), FP7/ PEOPLE Programme, 2012-15.

14. SHARE (Survey of health, ageing & retirement in Europe). Συντονιστής: Mannheim Research Institute for the Economics of Ageing.

15. WHO-health: Social Determinants of Health and the Health Divide in the WHO European Region.

16. ΑνίχνευσηΚρίσιμωνΔιεπιστημονικώνΔιασυνδέσεωνσεΓηράσκουσεςΚοινωνίεςκαιακρωνύμιο ICILAS (Investigating Crucial Interdisciplinary Linkages in Ageing Societies). Πρόταση Παντείου, Πειραιώς Κρήτης.

17. Το άτυπο κοινωνικό κράτος – Πρόγραμμα «Αριστεία» του Παντείου Πανεπιστημίου.

18. Gender Pension gap in Europe – Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ερευνητική έκθεση για την DG Justice της ΕΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σιένας, Ιταλία).

19. Αναβάθμιση της Ερευνας για την Υγεία, Γήρανση και την Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη – Πρόγραμμα ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της European Strategy Forum for Research Infrastructure (ESFRI). Κοινό πρόγραμμα Παντείου Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κρήτης 2009 – 2010.

20. Αντίστροφο πρόβλημα σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα Υλικά. 2007-2009. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

21. Ελαστική διέγερση πολυστρωμματικών μέσων, 2009-2011. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

22. Επικύρωση της μεθοδολογίας, βάσει της οποίας αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται τα μοντέλα credit scoring από την Alpha Bank. Το έργο αφορούσε στη διερεύνηση και την επικύρωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από τη Διεύθυνση Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής της Alpha Alpha Bank για την ανάπτυξη μοντέλων credit scoring (1/11/2008 έως 28/2/2009).

23. Επικύρωση της μεθοδολογίας, βάσει της οποίας αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται τα μοντέλα credit scoring από το τμήμα Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρηματικής Πίστεως της Alpha Bank. Το έργο αφορούσε στη διερεύνηση και την επικύρωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από το τμήμα Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρηματικής Πίστεως για την ανάπτυξη μοντέλων credit scoring (1/6/2009 έως 30/9/2009).

24. Πρόγραμμα Πυθαγόρας: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια: Νέες μέθοδοι στατιστικού ελέγχου ποιότητας με χρήση θεωρίας ροών επιτυχιών και τεχνικών Chen – Stein. 2005-2008.

25. Σκέδαση σφαιρικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα υλικά. 2005-2007. Καποδίστριας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

26. Συνδυασμός Πληθυσμιακών Δεδομένων και Δεδομένων Δειγματοληπτικών Ερευνών που αφορούν τις Γεννήσεις και την Οικογένεια, Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ανάπτυξης του Παιδιού των Η.Π.Α (NICHD). Υπεύθυνοςπρογράμματος: Dr. Michael S. Rendall (RAND Population Research Centre, USA).

27. EΙΚΟΣ – Θεωρητική και Αλγοριθμική Θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα". Εθνικό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ / ΘΑΛΗΣ (2012-15) [web.imis.athena-innovation.gr/projects/eicos].

28. SEEK – Semantic Enrichment of Trajectory Knowledge Discovery". Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από FP7/ PEOPLEProgramme [www.seek-project.eu].

29. Live Roads – Σύστημα υπολογισμού κυκλοφοριακού φόρτου και διαδραστικής μετάδοσης δεδομένων οδικής ασφάλειας στο σύνολο του οδικού δικτύου, σε πραγματικό χρόνο, με χρήση των δεδομένων θέσης και ταχύτητας των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων με δέκτες GPS. ΕθνικόερευνητικόέργοχρηματοδοτούμενοαπόΓΓΕΤ / ΠΕΠΑττικής (2011-13).

30. Data Science for Simulating the Era of Electric Vehicles (DATASIM), FP7/ICT/FET-Open Programme, 2011-14.

31. Διαχείριση Χωροχρονικών και Σημασιολογικών Δεδομένων για την Τεκμηρίωση Ιστορικής Πληροφορίας (ΔΙΑΧΩΡΟΝ), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» του μέτρου 1.2 του Ε.Π Αττικής.

32. Οντολογικά Κατευθυνόμενη Δημιουργία και Διαχείριση Μεταδεδομένων για «Έξυπνη» Αναζήτηση σε συλλογές Κειμένων και Εικόνων (ΜετΑ-Ον), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα «Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας» του μέτρου 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας».

33. Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery (GeoPKDD), (IST/FET - STREP Project), 2006-2008.

34. MODAP - Mobility, Data Mining, and Privacy, EU FET-OPEN 2009-2012. The Future and Emerging Technologies Open Scheme. URL: www.modap.org.

35. MOVE - Knowledge Discovery from Moving Objects, ESF/COST Programme, 2009-13. URL: www.move-cost.info.