Ερευνητική Δραστηριότητα

 

Η ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος είναι έντονη και εκδηλώνεται κυρίως με δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, την έκδοση βιβλίων και μονογραφιών, τη συμμετοχή σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, με ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, με ανάληψη και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, με συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, κ.ά.

Σημαντική συμβολή στην προαγωγή της έρευνας στο Τμήμα τα τελευταία χρόνια διαδραμάτισε η λειτουργία των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος που αποτέλεσαν τη σημαντικότερη δεξαμενή υποψηφίων διδακτόρων του.

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καλύπτοντας κυρίως δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια.