«Στο eclassτου μαθήματος έχει αναρτηθεί ένα αρχείο με οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Ανάλυση Διακύμανσης.»