«Γνωστοποίηση διατάξεων περί εκπροσώπησης των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων στη Κοσμητεία, στη Γ.Σ. της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής και στη Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης- Καθορισμό