Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χρήσιμα Έγγραφα

• Ν.4485 (Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις): ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.2017
• Ίδρυση Σχολών Πανεπιστημίου Πειραιώς: ΦΕΚ 119/τ.Α’/28.5.2013
• Διορισμός Κοσμητόρων Σχολών Πανεπιστημίου Πειραιώς (θητεία 2017-2020): ΦΕΚ 630/τ.ΥΟΔΔ/30.11.2017