Γραμματεία Σχολής

Γραμματεία Σχολής

Βασιλική Γκότση, Γραμματέας Σχολής
Ευγενία Τομαρά, Γραμματέας Κοσμήτορα

Γραφείο: Κτήριο Ζέας 80-82, 1ος όροφος
Τηλ.: 210-4142097, 210-4142437
Email: