Εκλογή εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το ακαδ. έτος 2021-2022

Προς:

Α)    Προπτυχιακούς Φοιτητές

Β)    Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψηφίους Διδάκτορες

της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων περί εκπροσώπησης των προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Αναφορικά με την ανάδειξη φοιτητών για την εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σας γνωστοποιούμε τις ακόλουθες διατάξεις και παρακαλούμε να προχωρήσετε στην ανάδειξη των εκπροσώπων σας:

§   Ν.4485/2017, Άρθρα 17 & 18  (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)

§   Εσωτερικός Κανονισμός Πανεπιστημίου Πειραιώς, Άρθρο 6 (ΦΕΚ 3258/τ.Β΄/26-08-2019)

§   Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-09-2017)

§   Υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. Β.Προτ.191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/13-11-2017)

§   Ν.4823/2021, Άρθρο 192 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021)

§   Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 5204/11-11-2021 (ΦΕΚ 5244/τ.Β΄/12-11-2021)

§   Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021)

Για την εύρυθμη λειτουργία της όλης διαδικασίας σας πληροφορούμε για τα παρακάτω:

Για τη Γενική Συνέλευση της Σχολήςη εκπροσώπηση των φοιτητών έχει ως εξής:

Με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν.4485/2017, άρθρο 17, παρ. 1, η εκπροσώπηση των φοιτητών (προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίωνδιδακτόρων) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής αποτελείται από πέντε (5) εκπροσώπους, εκ των οποίων είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) εκπρόσωπος συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.

Για την Κοσμητεία της Σχολήςη εκπροσώπηση των φοιτητών έχει ως εξής:

Με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν.4485/2017, άρθρο 18, παρ. 1, η εκπροσώπηση των φοιτητών (προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίωνδιδακτόρων) στην Κοσμητεία της Σχολής αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους, ως εξής: ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) εκπρόσωπος συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ», του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.).

Από τη Γραμματεία της Σχολής