Μητρώα Σχολής

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το ενιαίο μητρώο της Σχολής έχει αντικατασταθεί από τα μητρώα των Τμημάτων της Σχολής.

 
Μητρώα Τμημάτων της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας