Εργαστήρια Τμημάτων της Σχολής

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

 

Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής

Βασικό αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής του Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας αποτελούν οι τομείς: (α) των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και των έμπειρων συστημάτων, (β) της διαχείρισης δεδομένων και των ανώτερων γλωσσών προγραμματισμού και (γ) των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης σε συστήματα παραγωγής. Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό πληροφορικής που χρησιμοποιείται, επίσης, από τους σπουδαστές του Τμήματος κατά την εκπόνηση εργασιών, καθώς και στα πλαίσια της διδασκαλίας και έρευνας στις περιοχές του σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσων, Διαδικτύου, Εμπείρων Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων), καθώς και της προσομοίωσης συστημάτων παραγωγής και διακίνησης προϊόντων.

Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η προσομοίωση και ανάλυση βιομηχανικών διεργασιών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής προϊόντων χημικής τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στη μοντελοποίηση διεργασιών και στην ταυτοποίηση παραμέτρων με κατάλληλους φυσικούς προσομοιωτές. Ερευνητικά, το Εργαστήριο υποστηρίζει την ανάλυση (πειραματική/υπολογιστική) διεργασιών, τη βελτιστοποίηση τους με μεθόδους κλιμάκωσης/αποκλιμάκωσης (scale-up & scale-down), τη διερεύνηση της αστοχίας διεργασιών και προϊόντων (με διάγνωση υποβοηθούμενη από γνωσιακή βάση & πειραματική επιβεβαίωση), την παραγωγή προσροφητικών μέσων χαμηλού κόστους, καθώς και την ανάπτυξη (σε εργαστηριακή κλίμακα) μετρητικών συσκευών για τον ποιοτικό έλεγχο παραγωγής και την περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής & Ελέγχου

Βασικούς τομείς έρευνας και διδασκαλίας του Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής & Ελέγχου του Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, αποτελούν ο σχεδιασμός, η παραγωγή και ανάλυση προϊόντων με τη βοήθεια Η/Υ (CAD/CAM/CAE), τα συστήματα αυτοματοποιημένης παραγωγής, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και ο έλεγχος και οι δοκιμές υλικών και προϊόντων. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει σύγχρονους Η/Υ και λογισμικό σχεδίασης και ανάλυσης, εξειδικευμένο εξοπλισμό πειραματικής διερεύνησης της μηχανικής συμπεριφοράς προϊόντων ή κατασκευών, καθώς και εξοπλισμό κατεργασιών κοπής και τριδιάστατης εκτύπωσης.

 

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

 

Θαλάσσιων Επιστημών – Ε.Θ.Ε. (Διευθυντής: Καθηγητής Β.Σ.  Τσελέντης)

 

Ναυτιλιακής Οικονομίας, Διοίκησης και Ναυτιλιακών Ατυχημάτων –  ΕΡ.Ν.Α. (Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Βλάχος)

Ολοκληρωμένης Λιμενικής Οικονομίας και Διοίκησης (Διευθύντρια:  Καθηγήτρια Α. Παρδάλη)

Σχεδιασμού Συστημάτων Μεταφορών (Διευθυντής: Καθηγητής E. Παπαδημητρίου)

 

Ωκεανογραφίας – Θαλάσσιας Γεωχημείας (Διευθύντρια:  Καθηγήτρια Φ. Σακελλαριάδου

Το εργαστήριο Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιας Γεωχημείας έχει στόχο τη μελέτη ωκεανογραφικών και γεωχημικών παραμέτρων. Ειδικότερα αναλαμβάνει τον αναλυτικό προσδιορισμό βαρέων μετάλλων και διαλυτού οργανικού άνθρακα σε θαλάσσια ιζήματα καθώς επίσης την εκτίμηση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων σε θαλάσσια δείγματα. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στον πιθανό εντοπισμό προσχωματικών αποθέσεων μετάλλων, τις πηγές προέλευσης ρυπαντών και την ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής κατάστασης θαλάσσιων περιοχών.