Κοσμητεία

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χλωμούδης (Κοσμήτορας της Σχολής)
Καθηγήτρια Φανή Σακελλαριάδου (Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών)
Καθηγητής Δημήτριος Καραλέκας (Πρόεδρος Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας)