Εργαστήρια Σχολής

Στη Σχολή λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:

  • Το εργαστήριο του Π. Μ. Σ. "Εφαρμοσμένη Στατιστική"

Στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου και στην αίθουσα 006 βρίσκεται το εργαστήριο του Π.Μ.Σ. στην "Εφαρμοσμένη Στατιστική"  το οποίο είναι εξοπλισμένο με 26 συστήματα υπολογιστών καθώς και έναν εκτυπωτή. Το εργαστήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη Στατιστική", ενώ στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και του Π.Μ.Σ. στην "Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου".

  • Το εργαστήριο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Το σύγχρονο εργαστήριο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στεγάζεται στον 3ο όροφο του κεντρικού κτηρίου και αποτελεί χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Σε αυτό, οι φοιτητές, καθηγητές και άλλοι ερευνητές μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφίας, να χρησιμοποιούν οικονομετρικά προγράμματα ή γλώσσες προγραμματισμού για την ανάλυση δεδομένων και να ενημερώνονται για τον κόσμο των επιχειρήσεων και των χρηματαγορών μέσω οικονομικών εντύπων.

  •  Το "Εργαστήριο Στατιστικής" του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου Στατιστικής (Ιδρυτικό ΦΕΚ 1895/14-09-2007 τ. Β') είναι η κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου. Αναμένεται επίσης να συμβάλει ουσιαστικά στη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η λειτουργία του δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής (χώρος στέγασης, εξοπλισμός κλπ.)