Αποφάσεις Κοσμήτορα Σχ. Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

04 - 04 - 2019: Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

26 - 03 - 2019: Συγκρότηση Κοσμητείας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

25 - 06 - 2018: Ένταξη Καθηγητή στην κατηγορία μερικής απασχόλησης

21 - 05 - 2018: Ανασυγκρότηση Κοσμητείας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς