Αποφάσεις Κοσμήτορα Σχ. Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

15 - 10 - 2020: Συγκρότηση Κοσμητείας της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

02 - 07 - 2020: Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

23 - 1 - 2020: Ανασυγκρότηση Κοσμητείας της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

01 - 10 - 2019: Συγκρότηση Κοσμητείας της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

01 - 10 - 2019: Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

01 - 10 - 2019: Ορισμός εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Κοσμήτεια και τη ΓΣ της Σχολής

04 - 04 - 2019: Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

26 - 03 - 2019: Συγκρότηση Κοσμητείας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

25 - 06 - 2018: Ένταξη Καθηγητή στην κατηγορία μερικής απασχόλησης

21 - 05 - 2018: Ανασυγκρότηση Κοσμητείας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς