Γενική Συνέλευση Σχολής

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής καθώς και εκπροσώπους των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.