Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δύναται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. Η Μεταδιδακτορική Έρευνα διεξάγεται στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου και αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα και στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Τμημάτων από επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς