Διδακτορικές Σπουδές

Oι διδακτορικές σπουδές αποτελούν για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αλλά και για τα Τμήματα ειδικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης. Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα, όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Συνιστούν τον τρίτο κύκλο σπουδών ο οποίος περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού διπλώματος.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Σχολή Ναυτιλίας & Βιομηχανίας

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

 

Σχολή Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

 

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων