Πρυτανικό Συμβούλιο

Μέλη Πρυτανικού Συμβουλίου:

ΠΡΥΤΑΝΗΣ: Άγγελος Κότιος, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

  • Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης: Γρηγόριος Χονδροκούκης, Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
  • Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Μάρκος Κούτρας, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
  • Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων: κα Βασιλική Γκότση

Εκπρόσωπος Φοιτητών: -----

 

Γραμματέας Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου: Μαρία Μαρούλη

Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου

Διοίκηση