Πρυτανική Αρχή

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Άγγελος Κότιος.

 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

1. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής Χονδροκούκης Γρηγόριος

2. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Μάρκος Κούτρας

3. Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Παντελής Παντελίδης

 

Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας.

Οι Αντιπρυτάνεις αποτελούν ξεχωριστά μονομελή όργανα διοίκησης του ΑΕΙ με τους εξής τομείς ευθύνης:

α. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,

β. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και

γ. Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Ο Πρύτανης με Απόφασή του, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, καθορίζει τον τομέα ευθύνης και τις επιμέρους αρμοδιότητες του κάθε Αντιπρύτανη.

Διοίκηση