ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20203083/20-5-2020
  • Προϋπολογισμός (€): 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020
  • Διακήρυξη:

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΤΕΥΔ