ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ. ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20192631/05-04-2019
  • Προϋπολογισμός (€): 60.500,00€
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019
  • Ώρα Διενέργειας: 11:00 π.μ.
  • Διακήρυξη:

    Αρχείο PDFPDF

    ΤΕΥΔ