ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20192416/28-03-2019
  • Προϋπολογισμός (€): 74.400,00
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019
  • Ώρα Διενέργειας: 13:30 μ.μ
  • Διακήρυξη:

    Αρχείο PDF

    ΤΕΥΔ