Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20203682/11-06-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 2.294.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20203250/26-05-2020
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20203083/20-5-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020
 • Διακήρυξη

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20202479/09-04-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                         ΤΕΥΔ