Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20204781/20-07-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 60.956,18€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ , ΤΕΥΔ

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20204111/29-06-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 42.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20203788/16-06-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20203788/16-06-2020                                      ΤΕΥΔ