Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20176797
  • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00
  • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
  • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
  • Διακήρυξη

    Αρχείο PDF

  • Διευκρινίσεις

    ΤΕΥΔ

                                                        ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες