Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20197733
 • Προϋπολογισμός (€) 99.891,80€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20194879/05-07-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 50.840,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF      ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες