Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20202441/08-04-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 16.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                                ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20202163/24-3-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 71.000,00 συμπ. του Φ.Π.Α
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20201017/13-02-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 30.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20200752/05-02-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 30.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΤΕΥΔ

 • Διευκρινίσεις

  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ