Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20211092/11-02-2021
 • Προϋπολογισμός (€) 145.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

  ΤΕΥΔ

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20207140/03-11-2020
 • Προϋπολογισμός (€) Μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των 25.000,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                            ΤΕΥΔ  

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20206834/21-10-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 1.500.400,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Γ