Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20205371/27-8-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 4.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚHΡYΞΗ                                    ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20204787
 • Προϋπολογισμός (€) 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 9:30 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                          ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20204781/20-07-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 60.956,18€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ , ΤΕΥΔ

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ