Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20212856/26-04-2021
 • Προϋπολογισμός (€) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 15.600,00€, καταβαλλόμενο ανά τρίμηνο, συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 187.200,00€, για το πρώτο έτος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 8.500,00€, καταβαλλόμενο ανά τρίμηνο, συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 102.000,00 €, για το πρώτο έτος.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 19 Μαϊος 2021
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20212762/22-04-2021
 • Προϋπολογισμός (€) 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 12 Μαϊος 2021
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ             ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20212624/19-04-2021
 • Προϋπολογισμός (€) 3.750.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20212082/22-03-2021
 • Προϋπολογισμός (€) 37.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

  ΤΕΥΔ 

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ