Στεγαστικό Επίδομα

Στους προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ετήσιο στεγαστικό επίδομα.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ 

Υπόδειγμα 10

 

Αύξηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητή που συγκατοικούσε με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και για αιτήσεις που έχουν οριστικά υποβληθεί.

Το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει εκ νέου για το διάστημα από Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 έως Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022ώστε να υποβληθούν συμπληρωματικά τα σχετικά πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 10:00 π.μ. έως και την Πέμπτη  08 Σεπτεμβρίου 2022 στις 24:00

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 

 

Εγκύκλιος για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2021-2022

Προσοχή: Αφορά δικαιολογητικά που ζητούνται συμπληρωματικά από την ηλεκτρονική εφαρμογή https://stegastiko.minedu.gov.gr και μόνο σε περίπτωση που δεν μπορούν να διασταυρωθούν αυτόματα μέσω ΑΑΔΕ,

 

 

Σχετική Νομοθεσία

 Διευκρινιστική εγκύκλιος 138806 /Ζ1-09/11/2022 με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 181 του ν.4972/2022 (Α΄181) - Αύξηση του στεγαστικού «Εφαρμογή του άρθρου 181 του ν.4972/2022 (Α΄181) - Αύξηση του στεγαστικούεπιδόματος φοιτητών- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν.3220/2004»

ΦΕΚ 5438_20-10-2022_Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/25-8-2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Β’ 2993), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β’ 1688) όμοια.

ΦΕΚ 181_23/09/2022_άρθρο 181_Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος  

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 1688, τ. Β΄, 15-5-2019 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.72647/Ζ1/10-5-2019 Κ.Υ.Α. η οποία τροποποιεί την με αριθμ.140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ως προς τα ημιτελή κτίσματα. Διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση αφορά στο ακαδ. έτος 2018-2019 και εφεξής.

ΦΕΚ 2993-31/08/2017-ΤΕΥΧΟΣ Β΄_Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές

Ν 3220-2004_28/01/2004_Α15_άρθρο 10_Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

  

Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του στεγαστικού επιδόματος 

 

Τα κάτωθι συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω οδηγίες με links και συμπληρώνονται σύμφωνα με αυτές ανά περίπτωση μόνο αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητούνται.

  Υπόδειγμα 1,  Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3Υπόδειγμα 4Υπόδειγμα 5Υπόδειγμα 6Υπόδειγμα 7Υπόδειγμα 8Υπόδειγμα 9