Πιστοποίηση Αραβικής Γλώσσας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για κάθε εξεταστική περίοδο.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 10° έτος της ηλικίας του μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι έχουν καταβάλει το συνολικό ποσό των εξέταστρων παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής.

Σε καμιά περίπτωση και με καμιά αιτιολογία δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής στις εξετάσεις, αφού έχει ήδη καταβληθεί.

Σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθίσταται υποψήφιος με κάποιον άλλον που δεν έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να σημειώνουν πολύ προσεκτικά το επίπεδο για το οποίο επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

Κανένα λάθος σχετικά με τη δήλωση του επιπέδου δεν αναγνωρίζεται, από τη στιγμή που οι αιτήσεις ολοκληρωθούν.

Προσοχή στην συμπλήρωση της αίτησης (στοιχεία υποψηφίου, επίπεδο, ταχυδρομική διεύθυνση). Όσον αφορά τα στοιχεία του υποψηφίου, πρέπει να αντιστοιχούν στα αναγραφόμενα στην αστυνομική ταυτότητα ή στο διαβατήριό του. Η διόρθωση λανθασμένα καταχωρηθέντων στοιχείων από μέρους του υποψηφίου γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση καθ’όλη τη διάρκεια των εγγραφών. Μετά την λήξη των ηλεκτρονικών εγγραφών τυχόν διορθώσεις στις αιτήσεις χρεώνονται με το ποσό των 10 ευρώ.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διορθώσετε τα τυχόν λάθη και το δίπλωμα εκδοθεί, χρεώνεστε με το ποσό των 20 ευρώ για αντικατάσταση αυτού.

Στα επίπεδα Β2, Γ1, Γ2 δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Β1 του Πανεπιστημίου An-Najah National University της Nablus.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο υποψήφιος, οφείλει να είναι στην αίθουσα των εξετάσεων τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτά πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης και θα πρέπει να έχει μαζί του κάποιο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία του σε ισχύ (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής), προς εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του.

Από την εξέταση αποκλείεται όποιος επιχειρήσει να δολιευθεί, προσκομίζοντας βοηθητικά μέσα που δεν επιτρέπονται ή παρέχοντας αυτά τα μέσα σε τρίτους, παρεμποδίζοντας με αυτόν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. Στην περίπτωση αυτή η επίδοσή του δεν αξιολογείται. Ως μη επιτρεπτά βοηθητικά μέσα θεωρούνται έντυπα που δεν έχουν σχέση με το εξεταστικό υλικό, όπως λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.

Τεχνικά βοηθητικά μέσα, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές μικρού μεγέθους ή άλλες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, δεν επιτρέπεται να προσκομίζονται ούτε στο χώρο προετοιμασίας ούτε στο χώρο όπου διεξάγεται η εξέταση. Στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, ειδικότερα, αυτά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στις τσάντες καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων οδηγεί σε απευθείας αποκλεισμό από τις εξετάσεις. Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της εξέτασης προκύψει ότι υφίστανται λόγοι αποκλεισμού ενός υποψηφίου, η Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απορρίψει τον υποψήφιο (να θεωρήσει δηλαδή τη συμμετοχή του στην εξέταση ως μη επιτυχή).

Ο υποψήφιος πρέπει να γράφει τις απαντήσεις του μόνο με μπλε ή μαύρο στιλό. Μολύβι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο στο πρόχειρο. Ως πρόχειρο ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν οι κενές σελίδες των εξεταστικών τετραδίων ή ξεχωριστές λευκές κόλλες, οι οποίες παρέχονται από τους επιτηρητές των εξετάσεων. Οι πρόχειρες σημειώσεις καλό είναι να διαγράφονται πριν από την τελειωτική παράδοση του εξεταστικού τετραδίου.Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Τα λάθη μπορούν να διαγράφονται με μια γραμμή.

Ο υποψήφιος πρέπει να γράφει το όνομά του και τον κωδικό του αριθμό με ευκρινή τρόπο στα εξεταστικά τετράδια.

Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων δεν γίνεται διάλειμμα και ο υποψήφιος δεν μπορεί να αποχωρήσει από την αίθουσα πριν από τη λήξη των γραπτών εξετάσεων. Μπορεί να βγει από την αίθουσα μόνο για σοβαρό λόγο και μόνο αν συνοδεύεται από τον επιτηρητή, εφόσον έχει παρέλθει ο μισός χρόνος της εξέτασης.

Αν κάποιος από τους υποψηφίους παραβιάσει τους παραπάνω κανόνες είναι πιθανό, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματός του, να ακυρωθεί η εξέτασή του και να θεωρηθεί αποτυχών. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.

Με την κάτωθι αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που τους αφορούν όπως αυτές καταγράφονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.

Κάθε αίτηση είναι ονομαστική και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο ή σε διαφορετικό χρονικό σημείο.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι έγκυρη μόνο κατόπιν συμπλήρωσης της αίτησης και με την κατάθεση ολόκληρου του ποσού που προβλέπεται σε Αρ. Λογοριασμό της Εθνικής Τράπεζας. Για περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση και την κατάθεση των χρημάτων παρακαλώ επισκεφτείτε την καρτέλα "Αίτηση Συμμετοχής"


Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμά του να απαγορεύσει την είσοδο στις εξετάσεις σε οποιονδήποτε εμποδίζει τη διαδικασία της εξέτασης ή δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών του υποχρεώσεων.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στις εξετάσεις:

Α) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει σε τρεις τουλάχιστον ενότητες το 60% των μονάδων που αντιστοιχούν στην κάθε μία.

Β) Σε περίπτωση που έχει αποτύχει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό σε μία μόνο ενότητα, θα πρέπει να τηρηθεί η προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει συγκεντρώσει αποτέλεσμα πάνω από το 30% στη συγκεκριμένη ενότητα.

Γ) Ο συνολικός βαθμός επιτυχίας είναι άνω το 60% .

Δ) Η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων που επέτυχαν στις εξεταστικές δοκιμασίες δεν εμφανίζεται στα πιστοποιητικά με αριθμητικούς δείκτες, αλλά με τα σύμβολα: «Α+» ( < 90 μονάδες), «Α» (80 - 89 Μονάδες). «Β+» (76 - 79 μονάδες), «Β» (70 - 75 Μονάδες) «C+» ( 66 - 69 μονάδες) και «C» (60 - 65 μονάδες).

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εξετάσεων αποστέλλονται στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα είτε να παραλάβει αυτοπροσώπως το πιστοποιητικό του είτε να του αποσταλεί ταχυδρομικώς με όποιο τρόπο επιθυμεί. Στη δεύτερη περίπτωση ο υποψήφιος επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του πιστοποιητικού.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα http://www.unipi.gr/unipi/el/pistopoihsh-arabikhs-glwssas.html

Ο υποψήφιος θα έχει διαδικτυακή πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσματα με τη χρήση των κωδικών που του παρέχονται. Σε καμιά περίπτωση δεν ενημερώνονται απευθείας από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς να ζητήσει την επανεξέταση του εξεταστικού υλικού καταβάλλοντας, συγχρόνως, το ίδιο ποσό των εξέταστρων στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ.

Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, ο κάτοχός του μπορεί να κάνει αίτηση προς το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και να ζητήσει την επανέκδοσή του πληρώνοντας το σχετικό παράβολο που ορίζεται από τον κανονισμό. Στην αίτησή του πρέπει να αναγράφεται η αιτία για την οποία ζητά επανέκδοση του πιστοποιητικού.