Πολιτική Διασφάλιση Ποιότητας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης διαθέτει και ακολουθεί συγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), η οποία είναι εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην άριστη κατάρτιση των φοιτητών του. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του, προς το σκοπό αυτό. Τα μέλη του Τμήματος εργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Τμήματος, υιοθετούν κοινές πολιτικές και πρακτικές, και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης. Το Τμήμα επιδιώκει να ανταποκρίνεται διαρκώς τόσο στις διεθνείς προκλήσεις εκπαιδευτικής αριστείας, όσο και στις προσδοκίες των φοιτητών, των αποφοίτων, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του.

Δήλωση Ποιότητας Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης δεσμεύεται να διασφαλίζει την Ποιότητα σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, παρέχοντας ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, εστιάζοντας στην καινοτομία, στην εξειδίκευση ακαδημαϊκών αντικειμένων της Οικονομικής Επιστήμης και αξιοποιώντας την εφαρμοσμένη έρευνα. Καταλήγοντας, το Τμήμα αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της Ποιότητας ως μέσου για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, της εξωστρέφειας, της διεθνούς αναγνώρισης και της συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς της κοινωνίας.

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος και η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος συνδέονται άρρηκτα, προωθούν την αποστολή του και υποστηρίζουν την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται διαδικασίες ποιότητας για τη διαρκή βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών του, της ερευνητικής του δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού έργου και της γενικότερης λειτουργίας του. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται αντίστοιχη κουλτούρα ποιότητας που εκδηλώνεται με τη δέσμευση και τη συνεργασία του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του, καθώς και των φοιτητών του, προς τον σκοπό αυτό.

Η στρατηγική ποιότητας του ΠΠΣ, για την επίτευξη των στόχων του Τμήματος, πιστοποιείται μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών που διασφαλίζουν τη συνέχεια, την αποτελεσματικότητα και την αποτίμηση των σχετικών δράσεων. Σημαντικός στόχος για τη διασφάλιση της ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η παροχή υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε βασικά, αλλά και επίκαιρα επιστημονικά αντικείμενα, που σχετίζονται με την Οικονομική Επιστήμη, έτσι ώστε οι φοιτητές να αντιληφθούν τον έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα των ακαδημαϊκών τους σπουδών.

Για την υλοποίηση και την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες, που θα διασφαλίζουν:

 • την καταλληλόλητα της δομής και οργάνωσης των Προγραμμάτων Σπουδών,
 • την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου μέσω καινοτόμων πρακτικών,
 • την αναβάθμιση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού καθώς και την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,
 • τη σύνδεση των μαθημάτων του ΠΠΣ με την ακαδημαϊκή έρευνα,
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως διοικητικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες βιβλιοθήκης, εργαστήρια κτλ.) και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
 • τη διασύνδεση των μαθησιακών αντικειμένων με την αγορά εργασίας.

Η διασφάλιση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος διενεργείται μέσω ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης, από τα μέλη της ΟΜΕΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Συνέλευση του Τμήματος για επιμέρους θέματα ποιότητας του ΠΠΣ.

Τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), συμβάλλουν:

 1. στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων ποιότητας, και στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, αλλά και του Ιδρύματος (όταν κριθεί απαραίτητο),
 2. στη λήψη αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικό και ερευνητικού έργου του Τμήματος και στην εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, σε περίπτωση που παρατηρηθεί απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί,
 3. στη διεξαγωγή της Εσωτερικής Αξιολόγησης,
 4. στην εποικοδομητική συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Πολιτική Ποιότητας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Τμήματος και κοινοποιείται, με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, καθώς και συνεργαζόμενοι επαγγελματικοί, ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί φορείς). Μέσω της δημοσιοποίησής της, επιδιώκεται η εξασφάλιση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας και της ενεργούς εμπλοκής όλων στις προβλεπόμενες διαδικασίες.