Πολιτική Διασφάλιση Ποιότητας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην άριστη κατάρτιση των φοιτητών του.

Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, μαζί με το διοικητικό προσωπικό, σχεδιάζουν και υλοποιούν την ακαδημαϊκή πορεία του Τμήματος με βάση τη μέγιστη δυνατή προσφορά στην αριστεία, στη διδασκαλία και την έρευνα, και την επιβραβεύουν, ηθικά και υλικά (αναλόγως τη διαθεσιμότητα πόρων). Η στρατηγική ποιότητας του ΠΠΣ, για την επίτευξη των στόχων του Τμήματος, πιστοποιείται μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών που διασφαλίζουν τη συνέχεια, την αποτελεσματικότητα και την αποτίμηση των σχετικών δράσεων.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος επικοινωνείται τόσο στα μέλη του Τμήματος όσο και στους φοιτητές του. Η Συνέλευση του Τμήματος μεριμνά για θέματα ποιότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, οι πρωτοετείς φοιτητές ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες της ακαδημαϊκής ζωής στο Τμήμα, τον θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ίδρυμα και το Τμήμα σε σχετικές εκδηλώσεις. Η φοίτηση στο Τμήμα και η παρακολούθηση του ΠΠΣ διέπεται από τους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος και τον Οδηγό Σπουδών που αναρτάται στη ιστοσελίδα του Τμήματος στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως είναι οι γραπτές εξετάσεις των φοιτητών, το Τμήμα έχει ειδικό Κανονισμό, ο οποίος επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Επίσης, μέρος της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος αφορά στην Πρακτική Άσκηση, η οποία διαθέτει ειδικό Κανονισμό για τη διεξαγωγή της. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών, τις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας της πραγματοποιούμενης άσκησης και της συνολικής αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την ολοκλήρωσή της. Τέλος, στο Τμήμα υπάρχει ειδική Επιτροπή για τη διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων, η οποία εισηγείται στη Συνέλευση την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν το ΠΠΣ, ώστε να διατηρηθούν υψηλά ποιοτικά στοιχεία στην ακαδημαϊκή δραστηριότητα του Τμήματος.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

  • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ. Παράλληλο στόχο αποτελεί η εστίαση στον Άνθρωπο, αναπτύσσοντας ένα παραγωγικό περιβάλλον για διδάσκοντες, φοιτητές και στελέχη της διοίκησης.
  • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων (δημοσιεύσεων) προς όφελος των φοιτητών του Τμήματος, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας,
  • Προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών ΔΕΠ στη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και με τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
  • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
  • Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών για την επίτευξη ενός άρτιου υλικοτεχνικού περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη λειτουργία του Τμήματος,
  • Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια, επέκταση και εντατικοποίηση των διεθνών δικτυώσεων και των στρατηγικών συνεργασιών με ακαδημαϊκούς, και άλλους φορείς, συν-διαμορφώνοντας τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και συμμετέχοντας ενεργά στις προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα για ανάπτυξη και ευημερία.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται κυρίως μέσα από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και από άλλες δραστηριότητες και οργανωμένες υπηρεσίες που προσφέρονται για την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών, όπως εργαστηριακές εφαρμογές, επισκέψεις και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων με επιστημονικά θέματα και άλλα. Σημαντικός στόχος για τη διασφάλιση της ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος σπουδών είναι η παροχή υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε βασικά, αλλά και επίκαιρα επιστημονικά αντικείμενα, που σχετίζονται με την Οικονομική Επιστήμη, έτσι ώστε οι φοιτητές να αντιληφθούν τον έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα των ακαδημαϊκών τους σπουδών.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης