Προπτυχιακές Σπουδές

 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 48 μαθήματα, καθώς και η συγκέντρωση 240 συνολικά πιστωτικών μονάδων ΕCTS. Το μάθημα της ξένης γλώσσας θα πρέπει να εξετάζεται με επιτυχία, αλλά δεν υπολογίζεται στον γενικό βαθμό του πτυχίου.

 

Αναλυτικά οι φοιτητές θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 48 μαθήματα ως εξής: 

Στο 1o & 2o εξάμηνο: σε πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και μία (1) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ)

Στο 3o & 4o εξάμηνο: σε τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε ένα (1) Επιλογής (Ε) μάθημα από τα προσφερόμενα και μία (1) Ξένη Γλώσσα.

Στο 5ο, 6ο, 7ο & 8ο εξάμηνο: σε τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε δύο (2) Επιλογής μαθήματα από τα προσφερόμενα και μία (1) Ξένη Γλώσσα.

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης